ค้นหา:
 
  คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560
  หมวด  คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   วันที่ประกาศ  16-03-2560   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (น.ส.อรอนงค์ บัวดำ)
    แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการเกษตรก้าวหน้า
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการงานกุ้งจันท์ตะวันออกแฟร์ ครั้งที่ 21
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานจัดนิทรรศการงานกุ้งจันท์ตะวันออกแฟร์ ครั้งที่ 21
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่ชุมชน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 1 การฝึกบอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการผลิตพืชสวน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 2 การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการผลิตพืชไร่
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 1.2 โครงการแผนกลยุทธ์คณะเกษตรศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพิมพ์เอกสารวิชาการเผยแพร่ การผลิตก๊าซชีวภาพ ภายใต้รายวิชา
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานดำเนินโครงการพิมพ์เอกสารวิชาการเผยแพร่ การผลิตก๊าซชีวภาพ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมย่อยที่ 1 แข่งขันทักษะด้านวิชาการและประกวดโครงงานเชิงอาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนานักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการ
 *แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 *แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
*แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าตอบแทน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา


แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาประมง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบการจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัย
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบการจัดการความรู้ (KM) ด้านการผลิตบัณฑิต

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 2 นักสัตวบาลจิตอาสา

แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างบัณฑิตจิตสาธารณะ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์สู่บัณฑิตนักปฏิบัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสัมมนาและชมนิทรรศการทางวิชาการระดับชาติ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
   
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริการวิชาการ ให้ความรู้การลดความชื้นข้าวเปลือกและเครื่องลดความชื้น
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรมการปฏิบัติงานในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 6 การอบรมความรู้วิชาการและวิชาชีพสัตวบาล
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 8  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564   
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 1 : ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการผลิตพืช   
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 1 : โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้นสำหรับการทำงานและงานวิจัย   
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายอาสาส่งเสริมสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนน่าอยู่เพื่อน้อง 
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
     ประกาศ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564
     

     แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
     คำสั่งที่ 064/2564

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 1 : ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการผลิตพืช
     คำสั่งที่ 063/2564

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 1 : โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้นสำหรับการทำงานและงานวิจัย
     คำสั่งที่ 062/2564

     กำหนดการแจกเครื่องแท็บเล็ตสำหรับนักศึกษา
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.