ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนพฤศจิกายน)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  05-11-2563   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

 

อว6202/ว1469 15/10/2563 หน่วยบริการและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บ.พ.ค.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการหน่วยบริการและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บ.พ.ค.)
กค0405.7/ว164 14/10/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
อว0221.1/ว265 22/10/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 5 ฉบับ
1) กค 0414.3/ว 495  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน
2) กค 0405.7/ว 155  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 23 ราย
3) กค 0405.7/ว 157  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 22 ราย
4) นร 0505/ว 454  การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
5)  นร 0305/ว 22701  ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
กค0405.7/ว162 12/10/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
พม0504/ว3124 21/10/2563 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล
อว0221.1/ว298 29/10/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1) พม 0504/ว 3123  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น ประจำปี 2564
2) บล 187/2563  ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน
อว0226.2/ว1307 21/10/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผลงานนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
อว67.2/ว2264 29/10/2563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม
อว0221.2/ว266 26/10/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ

 

อว 69.14/ว522 21/10/2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยา

 

อว0225.4/ว48 24/10/2563  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าแข่งขัน ASEAN-INDIA HACKATHON 2020

 

  29/10/2563 บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงาน Sigha Biz Course ปีที่12

 

สว(กสทช)0008/(ส)ว4692 3/11/2563 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง
สว(กสม)0008/(ต)ว686 2/11/2563 คณะกรรมาธิการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจาณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
สว(ผผ)0008/(ส)ว712 2/11/2563 คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจาณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
อว8205.10/0662 22/10/2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
ศป0020/ว187 2/11/2563 สำนักงานศาลปกครอง ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
อว0221.2/ว301 4/11/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ส่งบุคคลเข้ารับการคัดเลือกสตรี บุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล
อว0650.22/270 30/10/2563 มทร.กรุงเทพ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มทร.กรุงเทพ
อว0650.22/269 30/10/2563 มทร.กรุงเทพ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ
พสท.ยส.386/2563 30/10/2563 เครือข่ายวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี2564
อว8603.15(กทม)/ว132 21/10/2563 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ การจัดประชุมและการหารายงานการประชุม"
อว8603.15(กทม)/ว120 24/9/2563 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการโค้ชเพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ"
อว5307/ว2189 9/10/2563 GISTDA ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2564
อว8603.15(กทม)/ว104 28/8/2563 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการเบิกจ่ายในการฝึกอบรมการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการนำเงินส่งคลัง และระบบอิเล็กทรอกนิกส์ของกรมบัญชีกลางสำหรับบุคลากรภาครัฐ"
2020/304C 29/10/2563 มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟูลไบรท์) ประกาศรับสมัครทุนวิจัย Fullbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564
บว.มศป.ขก.278.593/2563 19/10/2563 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัย ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7
อว68001/ว7373 21/10/2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9 PUS Education Conference"A Better Change in Higher Education for Future Economy"
อว8422/10699 4/11/2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 8
สขอ.ฝ.01/2563 2/11/2563 สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาและฝึกอบรม
ขมท.21/ว009 12/10/2563 ปขมท. ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 8

 

อว8422/10811 6/11/2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม
 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม
อว0650.22/11530 6/11/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
อว0221.1/ว303 10/11/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1) นร 0505/ว 500  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของหน่วยงานและของรัฐบาล
2) นร 0505/ว 501  ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง เจ้าท่าที่มีหน้าที่และอำนาจในการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำตามคำพิพากษาของศาล
อว0226.5/ว6414 6/11/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564
อว0652.22/3807 10/11/2563 มทร.พระนคร ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์
อว6501.2308/ว0210 4/11/2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย
ส(ศปส)0008/(ต)ว720 10/11/2563 คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
อว0654.01(สอ)/ว3108 10/11/2563 มทร.ล้านนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อว8123/ว2438 10/11/2563 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "Professional Coaching Certification Program"

 

อว6502.05/ว2592 4/11/2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการ ครั้งที่17
อว69.14/ว565 6/11/2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแจ้งเลื่อนการจัดประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่10
อว0407/ว10086 9/11/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมมแห่งชาติ"(ระบบ NRIS) ประจำปีงบประมาณ 2564
อว0656.15/2424 28/10/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 

อว660206.2/17709 11/11/2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุม "สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย" ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
พสท.ยส.390/2563 5/11/2563 เครือข่ายวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี2564
อว0656.09/2241 5/10/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 "การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era) 
อว0653.08/4034 5/11/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการ "การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9" (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUC)
อว6501.2308/ว0230 17/11/2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย
อว0624.5/ว379 31/10/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และจัดส่งนิสิต นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางการบัญชี "การแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี BRU Accounting Challenge 2021"
 - 12/11/2563 บริษัท เอทีเอส แอนด์ พี เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงาน
1251/4605 3/11/2563 สถาบันส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร
ศร0012.1/ว95 12/11/2563 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่1)
อว0221.1/ว303 10/11/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ  
1) นร 0505/ว 500 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของหน่วยงานและของรัฐบาล       
2) นร 0505/ว 501  ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง เจ้าท่าที่มีหน้าที่และอำนาจในการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำตามคำพิพากษาของศาล
1251/5172 10/11/2563 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่15

 

อว8422/10985 10/11/2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาองค์การด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard
อว8394(3)/ว1764 2/11/2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 7 หลักสูตร
อว90/1241 10/11/2563 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอเรียนเชิญและประชาสัมพันธ์นิทรรศการ CDTI 2020 Virtual Exhibition
อว7610.1/368/2563 5/11/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่4
อว8422/11312 18/11/2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว เพื่อพัฒนาสมารรถนะบุคลากรตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ" รุ่นที่2
อว0615/ว4442 11/11/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา
 - 12/11/2563 บริษัท เอ็ดดูเคชั่น โอเวอร์ซีส์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนฟรีที่ประเทศจีน ปี 2564

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนพฤษภาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมกราคม)  


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.