ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนธันวาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  09-12-2563   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

อล.054/2563 23/11/2563 บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนบุคลากรสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
ชบ0019/ว7300 25/11/2563 จังหวัดชลบุรี การประกวด CDD Young Contest จังหวัดชลบุรี
  - 19/10/2563 บริษัท นานมี จำกัด โครงการประกวดผลงานจิตรกรรมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จกระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี NAN MEE fine arts awards ครั้งที่15 ประจำปี 2563 

นร1019/286 12/11/2563 สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
มรส.6500/843 16/11/2563 มหาวิทยาลัยรังสิต ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2564
อว0635.06/ว1017 2/12/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
อว0416/ว10871 18/11/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2564
อว0416/ว10870 18/11/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564
อว0225.25/ว6961 24/11/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและพัฒนา
วธ0401/4151 30/11/2563 กรมศิลปากร ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
วธ0401/4150 18/11/2563 กรมศิลปากร ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
อว6501.0701/ว4926 23/11/2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ 
สสคท.1318/2563 27/11/2563 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ปี2563
วธ0401/4171 23/11/2563 กรมศิลปากร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สสส.ฝ.4/3523/2563 23/11/2563 สสส. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

 

พป0009/ว1892 9/11/2563 สถาบันพระปกเกล้า ขอเผยแพร่โครงการงานวิจัยพัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย
อว0221.1/ว308 1/12/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ
1) นร 0109/ว 1769  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
2) ศธ 04149/4122  ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
3) อว 90/1241  ขอเรียนเชิญชมและประชาสัมพันธ์นิทรรศการ CDTI 2020 Virtual Exhibition
4) กท 1103/4723  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบตกแต่งรถขยะ กทม.
สคช01.ว593/2563 26/11/2563 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่น 3
ศธ0627/ว1348 24/11/2563

สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม"

 

อว0418/ว11238 26/11/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคมและการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อว0417/ว11285 27/11/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ การรับข้อเสอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสรรพศาสตร์และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2564
อว0404/ว11241 27/11/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม โปรแกรม 8 ประจำปีงบประมาณ 2564
อว0227.4/ว1470 26/11/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ
อว660201.1.10.2/ว16861 27/10/2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย
ลต(ชบ)0002/ว52 30/11/2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ขอรับการสนับสนุนช่วยประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ศธ5106.2/3737 24/11/2563 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2564
อว0202.2/ว7295 30/11/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญส่งข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ "การสร้างความเข้าใจมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ"
อว0652.19/4062 2/12/2563 มทร.พระนคร ส่งสำเนาประกาศ เรื่อง กำหนดการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

อว0221.1/ว310 3/12/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
1) นร 0508/ว 536  การถวายพระสมัญญา "สิริศิลปิน" แด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
2) นร 0505/ว(ล) 36187  การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3) สพร 2563/ว 3617   ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ "การสร้างความเข้าใจมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ" ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) ทาง Facebook และ Youtube 
อว0221.1/ว311 7/12/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1) มท 0607/ว 10068 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564
2) กค 0433.4/ว 463  แนวทางปฏิบัติในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)  
อว0416/ว11600 3/12/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ การรับข้อเสนอทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564
อว0405/ว11391 27/11/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี2564
วบ1501/ว044 17/11/2563 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
อว8100/ว08791 3/12/2563 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่
อว8411/ว12 12/11/2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลาลัยสวนดุสิต
สนจ.526/2563 25/11/2563 สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่3
อว0221.1/ว312 8/12/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
1) กค 0419.2/ว 558  การแก้ไขข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์)
2) กษ 2601/ว 206  ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งไปรษณีย์ของกรมการข้าว
3) สสพทบ 202/2563 ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสำหรับคนตาบอดไทย พ.ศ.2563
กค0408.5/ว184 1/12/2563 กระทรวงการคลัง การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
อว0221.1/ว313 9/12/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาเรื่องการแต่งตั้งโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
1) นร 0505/36864  การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อว8603.15(กทม)/ว130 5/10/2563 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "หลักสูตร การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ" รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 4
อว6001/ว14842 11/11/2563 สวทช. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 14
อว8422/12090 8/12/2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคลและการประยุกต์ใช้ ICT ในการสื่อสารความรู้ในการสอนงานเพื่อพัฒนาบุคลากรคามความก้าวหน้าในสายอาชีพ [Workshop on IKM & ICT Coaching] " ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 10

 

ม.ญ.1004/2563 26/11/2563 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12
  17/12/2563 บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส จำกัด ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกฝนประสบการณ์วิชาชีพ
สว00033/ว5510 15/12/2563 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แจ้งเปลี่ยนที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
อว0655/2284 9/12/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2564

 

อว0221.1/ว317 17/12/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
อว7213/ว543 14/12/2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ชบ0031/ว7783 17/12/2563 จังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2564  
อว0603.03.01(6)/ว585 30/11/2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ-วิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14
อว7207/ว373 2/12/2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
อว0227.4/ว1501 7/12/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2565
อว0639/ว229 12/11/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น" ครั้งที่ 1
ปช0036/ว0111 24/11/2563 สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับบทความวิชาการและบทความวิจัย
อว8200/ว6131 9/12/2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการสรรหาคณบดีคณะวิทยการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
อว8422/13175 18/12/2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management)ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร" ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่11
อว6202/2168 9/12/2563 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย
อว6202/1934 3/12/2563 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนพฤษภาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมกราคม)  


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.