ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมกราคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  25-12-2563   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

นร0731.1/ว30 22/12/2563 สำนักงบประมาณ หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
ชบ0019/ว7143 17/12/2563 จังหวัดชลบุรี การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 จังหวัดชลบุรี 
อว8422/13421 21/12/2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคุ่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน" ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 16
นร0731.2/ว18 30/11/2563 สำนักงบประมาณ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัคกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤศจิกายน 2563
Dir.PR.ช่วยพิเศษ.COVID-1914.25 23/12/2563 มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว เชิญชวนร่วมสนับสนุน "โครงการแบ่งฝัน ปันรัก ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์" เพื่อเด็กและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
อว0611.45/ว6471 3/12/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ Business Management in the Digital Transformation 

อว0221.1/ว324 29/12/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 5 ฉบับ
1) สธ 0411.4/4471  ขอส่งรายงานสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลายและการประเมินความเสี่ยงต่อการระบาด ปี พ.ศ.2564
2) ศธ 5104.2/4152  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563
3) กค 0419.2/ว 598  แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ
4) สว 0003/ว 5510  ขอแจ้งสถานที่ทำการแห่งใหม่ ของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
5) ปช 0036/ว 0111  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับบทความวิชาการและบทความวิจัย 
อว0221.1/ว325 29/12/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 5 ฉบับ
1) สผ 0008/12298  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563
2) สพร 2563/ว 3940  แจ้งรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของ สพร
3) สจส.สพฐ ว 39/2563  ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามข้อมูลของลูกจ้างประจำส่วนราชการ
4) ส 225/2563  ขอความร่วมมืออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ห้องสมุดปัจจุบันและบรรณารักษ์ในอนาคต" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2563
5) พม 0505/ว 2139  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบรัวแห่งชาติ (กยค.)
นร0731.1/ว31 22/12/2563 สำนักงบประมาณ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
นร0731.1/ว24 9/12/2563 สำนักงบประมาณ บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
นร0731.1/ว23 7/12/2563 สำนักงบประมาณ อัตราราคางานต่อหน่วย
นร0731.2/ว20 30/11/2563 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2563
อว0653.13/4785 21/12/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
FPST022-01 14/12/2563 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" ประจำปี พ.ศ.2564
ม.อ.อ.0100/สว55/2563 16/12/2563 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2563
FPST021-01 14/12/2563 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2564
อว0656.15/ว2757 14/12/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่5
ศธ0627/ว1440 24/12/2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขอเลื่อนการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2
อว0616/ว1901 23/12/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ การติดต่อราชการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สผ0012/ว385 29/12/2563 สำนกงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอให้เสนอโครงการวิจัย
สสอท./วช/อนุศษ/06/2563 20/11/2563 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
อว6202/2407 18/12/2563 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย
อว0627/1137 16/12/2563 มหาวิทยาลัยราชราชนครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
อว0233.1(3.14)/ว1541 24/10/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและเข้าไปแสดงความคิดเห็นการจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.ศ2563
อว0630.05/พ.432 29/12/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อว 6201/ว1991 17/12/2563 สำนักงานสภานโยบายอุดมศึกษา  ประชาสัมพันธ์โครงการ nxpo policy Innovation platform for the better future โจทย์ท้าทาย : พลิกวิกฤต Covid-19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย 
ชบ0028/ว14851 24/12/2563 จัดหางานจังหวัดชลบุรี การส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดเทอม
 - 29/12/2563 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค๊อก ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงาน "The Impressionists"
อว7010/7960 24/12/2563 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตรอุดมศักดิ์  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
นร0731.2/ว33 25/12/2563 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน ธันวาคม 2563
อว0405/ว12271 22/12/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
กษ0503.4/ว1391 30/12/2563 กรมประมง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
อว03034/ว19951 28/12/2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอประชาสัมพันธ์แผนฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบรับรองของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา
บพร.4/2564 7/1/2564 ธนาคารกรุงไทย ประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย กรุงไทย covid-19

 

อว0652.03/ว3767 17/12/2563 มทร.พระนคร ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาและขอเผยแพร่วารสาร
สนจ.5/2564 4/1/2564 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมป์ ขอแจ้งเลื่อนการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
อว0221.1/ว2 8/1/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1) กค 0408.5/ว 187  หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2) อว 6201/ว 1991  ประชาสัมพันธ์โครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future โจทย์ท้าทาย : พลิกวิกฤต COVID-19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย

 

FPST024-02 29/12/2563 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564
สทส.ว.001/2564 4/1/2564 สถาบันเทคโนโลยีภาคตะวันออกแห่งสุวรรณภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารนานาชาติ
CS.BTB.052/2564 11/1/2564 บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส แจ้งโปรโมชั่น

 

สธ0841/ว1181 9/12/2563 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม 2 หลักสูตร
ทชท002/2564 11/1/2564 สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหรือเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ Thai society for Biotechnology International Conference Online "Green Energy & Zero Waste Society" และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์
อว6802/ว955 30/12/2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 "นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย"
อว69.5/ว1219 29/12/2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ
เอ็นที วข.2/100 18/1/2564 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ แจ้งการควบรวมบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
อว0221.1/ว8 21/1/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 5 ฉบับ
1) นร 1019/338 การดำเนินตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2563
2) ยธ 02001/ว 10471 แจ้งย้ายสถานที่ทำการแห่งใหม่ กระทรวงยุติธรรม
3) รง 0504/ว 170  โครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)( ให้ครอบคุลมทุกภาคส่วน
4) กค 5115/ว 180  ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
5) ดศ(สพธอ) 511.06/ว 0054  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
สพภ.021/ว78 21/1/2564 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนพฤษภาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนธันวาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.