ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกุมภาพันธ์)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  02-02-2564   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/  

 

อว0637.10/ว0956 3/12/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
ม.ภ.น.(ว)098/2564 21/1/2564 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 8
มจทอ.263-98/2563 15/1/2564 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริน ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริน (UMT Poly Journal) ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564
มจทอ.262/2563 14/1/2564 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริน ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 7
ชบ0005/ว273 21/1/2564 สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ ประชาสัมพันธ์การรับเสนอชื่อและรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
Ref.2020/10C 19/1/2564 มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน รับสมัครสอบชิงทุน Global Undefgraduate Exchange Program ปีการศึกษา 2564
สวรส.01.1/ว14 12/1/2564 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข การติดต่อราชการกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
สว0003/ว254 25/1/2564 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แจ้งย้ายสถานที่ทำการใหม่

 

นร0731.2/ว41 19/1/2564 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน มกราคม 2564

 

อว64.2.33/024/2564 21/1/2564 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยประจำปีงบประมาณ 2564

 

TAI003/2564 1/2/2564 บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด โครงการบัณฑิตย์พันธุ์ใหม่ (Non Degree) หลักสูตร การจัดการภาคพื้นและนิรภัยการบิน
สธ0841/ว60 21/1/2564 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ขอเลื่อนการอบรม
 - 2/2/2564 บริษัท ฮิวแมนิก้า อีอีซี จำกัด ประกาศรับสมัครงาน
อว0225.3/ว1211 21/1/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN - U.S.Science Prize for Women
สทส.ว.002/2564 26/1/2564 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
อว0221.1/ว10 27/1/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 5 ฉบับ
1) กค 0405.7/ว 23  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 9 ราย
2) กต 1305/ว 135 ฮิงาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด
3) สว 0003/ว 254  แจ้งย้ายสถานที่ทำการแห่งใหม่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
4) นร 0305/ว 405 ข่าวสาร สคบ. จัดทำข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง
5) อว 8602/พ 014  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
อว0221.1/ว14 3/2/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
1) กค 1004/ว 418  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะในบุคลากรในสังกัดทราบ
2) กท 1103/338  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการประกวดออกแบบตกตแ่งรถขยะ กทม
3) ปช 0014/ว 0002  การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
อว5206/ว082 15/1/2564 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์
นร1004.1/45 28/1/2564 สำนักงาน ก.พ. ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2564 ทางอินเตอร์เนต
BPE005/2564 3/2/2564 บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด

 

อว68112/ว075 26/1/2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่13
อว0637.07/ว0106 29/1/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยลัยราชภัฎภูเก็ต
อว68112/093 28/1/2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่
สว(กสทช)0008/(ต)ว16 8/2/2564 คณะกรรมาธิการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
อว0221.1/ว17 8/2/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 6 ฉบับ
1) สธ 0923.04/ว 684  ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาตอบแบบประเมินตนเองในการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนใหม่ในสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาในพื้นที่เสี่ยง 28 จังหวัด
2) กท 1203/2835  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 16
3) สทช 2007/ว 2797.02  การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารความถี่ (พ.ศ.2562) เฉพาะในส่วนของภาคผนวก ก
4) กค 0405.7/ว 32  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 9 ราย
5) กค 0405.7/ว 33  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 6 ราย
6) กค 0405.7/ว 34  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 7 ราย
อว0221.1/ว18 9/2/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
เอ็นที ชข.2/144 29/1/2564  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ การให้บริการของ บมจ.ทีโอที ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 

อว0649.29/44 25/1/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วธ0801/450 25/1/2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
สคช05 ว056/2564 26/1/2564 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น24
อว0221.1/ว16 5/2/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งคลิปเข้าร่วมประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น
อว0225.2/ว1765 1/2/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลรัสเซีย
อว68001/ว0590 28/1/2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัย และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ
วนม.0402.ว.111/2563 25/12/2563 วิทยาลัยนครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
อว7206/007 27/1/2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ
วนท.01.(ว)012/2564 23/1/2564 วิทยาลัยนอร์เทริน์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ

 

นร0731.2/ว44 29/1/2564 สำนักงบประมาณ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัคกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมกราคม 2564
อว6001/ว0940 26/1/2564 สวทช. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
Ref.2021/018C 5/2/2564 มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ทุน Fullbright Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2565
สคช05.ว.072/2564 8/2/2564 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น10
 - 16/2/2564 บริษัท พิกเซอร์ ขออนุญาตติดประกาศรับสมัครงาน
ชบ53406/233 18/2/2564 สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ ขอความอนุเคราะห์ ปชส.โครงการฝึอบรมภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
อว0657.1000/0482 10/2/2564 มทร.อีสาน ขอส่งสำเนาหนังสือและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
อว 0405/ว2396 23/2/2564   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021
อว 6502.07/0877 4/2/2564  สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม หลักสุตรการบริหารงานอุดมศึกษา & การพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย

 

สคช.05.ว078/2564 11/2/2564 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร กฎหมายมหาชนกับบการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่น 10
อว8422/132 10/2/2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำนเนิงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร" ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 12
สผ0008/ว421 17/2/2564 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยฯ
Ref.2021/024c 15/2/2564 มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับสมัครชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2564


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนพฤษภาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมกราคม)  
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนธันวาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.