ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกุมภาพันธ์)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  02-02-2564   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/  

 

อว0637.10/ว0956 3/12/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
ม.ภ.น.(ว)098/2564 21/1/2564 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 8
มจทอ.263-98/2563 15/1/2564 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริน ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริน (UMT Poly Journal) ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564
มจทอ.262/2563 14/1/2564 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริน ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 7
ชบ0005/ว273 21/1/2564 สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ ประชาสัมพันธ์การรับเสนอชื่อและรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
Ref.2020/10C 19/1/2564 มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน รับสมัครสอบชิงทุน Global Undefgraduate Exchange Program ปีการศึกษา 2564
สวรส.01.1/ว14 12/1/2564 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข การติดต่อราชการกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
สว0003/ว254 25/1/2564 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แจ้งย้ายสถานที่ทำการใหม่

 

นร0731.2/ว41 19/1/2564 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน มกราคม 2564

 

อว64.2.33/024/2564 21/1/2564 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยประจำปีงบประมาณ 2564

 

TAI003/2564 1/2/2564 บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด โครงการบัณฑิตย์พันธุ์ใหม่ (Non Degree) หลักสูตร การจัดการภาคพื้นและนิรภัยการบิน
สธ0841/ว60 21/1/2564 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ขอเลื่อนการอบรม
 - 2/2/2564 บริษัท ฮิวแมนิก้า อีอีซี จำกัด ประกาศรับสมัครงาน
อว0225.3/ว1211 21/1/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN - U.S.Science Prize for Women
สทส.ว.002/2564 26/1/2564 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
อว0221.1/ว10 27/1/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 5 ฉบับ
1) กค 0405.7/ว 23  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 9 ราย
2) กต 1305/ว 135 ฮิงาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด
3) สว 0003/ว 254  แจ้งย้ายสถานที่ทำการแห่งใหม่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
4) นร 0305/ว 405 ข่าวสาร สคบ. จัดทำข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง
5) อว 8602/พ 014  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
อว0221.1/ว14 3/2/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
1) กค 1004/ว 418  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะในบุคลากรในสังกัดทราบ
2) กท 1103/338  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการประกวดออกแบบตกตแ่งรถขยะ กทม
3) ปช 0014/ว 0002  การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
อว5206/ว082 15/1/2564 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์
นร1004.1/45 28/1/2564 สำนักงาน ก.พ. ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2564 ทางอินเตอร์เนต
BPE005/2564 3/2/2564 บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด

 

อว68112/ว075 26/1/2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่13
อว0637.07/ว0106 29/1/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยลัยราชภัฎภูเก็ต
อว68112/093 28/1/2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่
สว(กสทช)0008/(ต)ว16 8/2/2564 คณะกรรมาธิการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
อว0221.1/ว17 8/2/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 6 ฉบับ
1) สธ 0923.04/ว 684  ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาตอบแบบประเมินตนเองในการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนใหม่ในสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาในพื้นที่เสี่ยง 28 จังหวัด
2) กท 1203/2835  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 16
3) สทช 2007/ว 2797.02  การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารความถี่ (พ.ศ.2562) เฉพาะในส่วนของภาคผนวก ก
4) กค 0405.7/ว 32  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 9 ราย
5) กค 0405.7/ว 33  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 6 ราย
6) กค 0405.7/ว 34  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 7 ราย
อว0221.1/ว18 9/2/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
เอ็นที ชข.2/144 29/1/2564  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ การให้บริการของ บมจ.ทีโอที ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 

อว0649.29/44 25/1/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วธ0801/450 25/1/2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
สคช05 ว056/2564 26/1/2564 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น24
อว0221.1/ว16 5/2/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งคลิปเข้าร่วมประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น
อว0225.2/ว1765 1/2/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลรัสเซีย
อว68001/ว0590 28/1/2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัย และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ
วนม.0402.ว.111/2563 25/12/2563 วิทยาลัยนครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
อว7206/007 27/1/2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ
วนท.01.(ว)012/2564 23/1/2564 วิทยาลัยนอร์เทริน์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ

 

นร0731.2/ว44 29/1/2564 สำนักงบประมาณ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัคกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมกราคม 2564
อว6001/ว0940 26/1/2564 สวทช. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
Ref.2021/018C 5/2/2564 มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ทุน Fullbright Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2565
สคช05.ว.072/2564 8/2/2564 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น10
 - 16/2/2564 บริษัท พิกเซอร์ ขออนุญาตติดประกาศรับสมัครงาน
ชบ53406/233 18/2/2564 สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ ขอความอนุเคราะห์ ปชส.โครงการฝึอบรมภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
อว0657.1000/0482 10/2/2564 มทร.อีสาน ขอส่งสำเนาหนังสือและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
อว 0405/ว2396 23/2/2564   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021
อว 6502.07/0877 4/2/2564  สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม หลักสุตรการบริหารงานอุดมศึกษา & การพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย

 

สคช.05.ว078/2564 11/2/2564 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร กฎหมายมหาชนกับบการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่น 10
อว8422/132 10/2/2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำนเนิงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร" ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 12
สผ0008/ว421 17/2/2564 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยฯ
Ref.2021/024c 15/2/2564 มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับสมัครชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2564


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมิถุนายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนพฤษภาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมีนาคม) 
     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ
     คำสั่งที่ 077/2564

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 2 เสวนาวิชาการ “การพัฒนานักสัตวบาลไทยสู่สากล”
     คำสั่งที่ 076/2564

     แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
     คำสั่งที่ 075/2564

     ประกาศคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ ต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564
     

     แต่งตั้งคณะกรรมการอยู่เวรกำกับติดตามการงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
     คำสั่งที่ 073/2564  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.