ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมีนาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  25-02-2564   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/  

 

อว0405/ว2396 11/2/2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Resaerch Expo Symposium 2021
อว0626.12/ว134 17/2/2564 มหาวิทยลัยราชภัฎอุบลราชธานี ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 13
อว0603/ว01941 11/2/2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ ปชส.และเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชานิ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 27
อว6001/ว1538 8/2/2564 สวทช. ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงานวิชาการ สวทช.ประจำปี 2564
อว0221.1/ว20 19/2/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง"
อว0225.2/ว3033 17/2/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี2564
 -  19/2/2564 ธนาคารทหารไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
อว0221.1/ว21 22/2/2564 สนง.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาส่งสำเนาหนังสือ ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ
1) นร 1115/ว 900  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยิน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกของเรา"
2) สผ 0008/1640  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยฯ
3) นร 0305/ว 2564  ข่าวสาร สคบ. จัดทำข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง
สว(ลปปง)0008/(ต)ว107 23/2/2564 คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ขอความอนุเคราะห์ประกอบข้อมูลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ
 - 18/2/2564 สจล. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเอกอล 42 แบงค็อก
อว0100/ว30 17/2/2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน "Shopee Code League 2021"
พณ0806/ว352 9/2/2564 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอความร่วมมือใช้งานเอกสารที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอกนิกส์
สนจ.30/2564 22/2/2564 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมป์ ขอแจ้งวันประกวดสุนทรพจน์
พม0504/ว491 19/2/2564 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ
อว8422/152 18/2/2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการออกแบบ Public Training : Online Training and workshop หลักสูตร "เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เพื่อเติมเต็มการวางแผนและพัฒนากระบวนงาน"

 

ศธ521008/ว220 25/2/2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี การประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กค5115/ว1583 17/2/2564 กยศ.  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
อว7610.1/15/2564 23/2/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
อว8394(3)/ว273 22/2/2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม
อว6001/ว1710 10/2/2564 สวทช. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
อว0233.3(3.25)/ว3996 25/2/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ
อว0405/ว3909 24/2/2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564
อว0630.05/ว47 10/2/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3
อว0226.2/ว3255 19/2/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญบุคลากรสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา ส่งบทความที่มีเนื้อหาเชิงวิชาการ การศึกษา การค้นคว้าด้านยาเสพติด เพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักงาน ป.ป.ส.
อว8111/ว0743 22/2/2564 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร
อว0645.9/8 22/2/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
อว0605.1(9.4)/ว023 16/2/2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
อว0221.1/ว24 2/3/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ
1) กค 1004/สนค./20/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และแจ้งการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการฯ
2) ดศ 0206/ว 1787 ขอแจ้งเวียนคู่มือแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ กทม. (ยกเว้นหน่วยงานกรุงเทพมหานคร)
3) กค (กวจ) 0405.2/ว 89  แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
4) พณ 0806/ว 352 ขอความร่วมมือใช้เอกสารที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) 
อว0221.1/ว4583 2/3/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่การจัดส่งเอกสาร
อว0225.4/ว3962 25/2/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศูนย์การศึกษาเกาหลีศึกษา ประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์โครงการด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 โครงการ
มท0409.3/ว472 19/2/2564 กรมการพัฒนาชุมชน การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564
อว0605.17(3)/ว063 26/2/2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

นร0731.2/ว54 19/2/2564 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564

 

ศธ 521008/ว281 11/3/2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี การประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อฯ ของธนาคารออมสิน
อว7100/0724 3/3/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2021 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2021)"
สสว.3/2564 2/3/2564 สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

 

กษ0503.4/ว309 11/3/2564 กรมประมง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
อว67.22/ว0350 25/2/2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม
  - 11/2/2564 บริษัท โคกไทย-แปลงยาว ฟาร์ม จำกัด ขอประชาสัมพันธ์และติดประกาศรับสมัครงาน

 

อว0206.2/ว22 11/3/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี
สดท.2564/ว023 12/3/2564 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลด้วยวิถีผู้นำอย่างยั่งยืน
สดท.2564/ว017 10/3/2564 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเรียนเชิญร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021
นร0731.2/ว61 25/2/2564 สำนักงบประมาณ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัคกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2564
อว0206.5/ว954 19/3/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาการศึกษา
อว0207.2/ว194 12/3/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งหลักสูตรทางเลือกสำหรับการพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
วสท.151/2564 9/3/2564 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564
อว7601/1565 16/3/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ศร0012.1/ว25 12/3/2564 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่2)
อว0202.6/ว25 10/3/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอิตาลีที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากรัฐบาลอิตาลี
อว8422/615 10/3/2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม
อว0202.4/ว318 15/3/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การจัดงาน International Education Fair 2021
อว0224.5/ว4183 25/2/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
อว8702.5/372 9/3/2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 7
อว0605.1(9.4.4)/ว021 23/2/2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ)
วสท.153/2564 9/3/2564 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ในการติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
อว7206/ว19 9/3/2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021 - Social Sciences and Interdisciplinary Studies : the 10th ICDA 2021-SSIS) 
อว8722.3/269 8/3/2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่14
ม.ปท.4801/ว394 12/3/2564 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอผลงานในโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
อว7201/ว306 11/3/2564 นิด้า การจัดงานสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบปีที่55 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564

 

สดท.2564/ว017 10/3/2564 DUGA ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Fonum 2021
สดท.2564/ว017 10/3/2564 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education ICT Forum 2021
อว0202.4/ว544 17/3/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากรัฐบาลญี่ปุ่น
อว0603/ว3101 8/3/2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

 

อว0656.15/545 22/3/2564 มทร.สุวรรณภูมิ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5
อว8100/ว02027 18/3/2564 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่กิจกรรมยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Enterpreneurs) ประจำปี 2564
สว(ผผ)0008/(ส)ว153 19/3/2564 คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
อว0206.5/ว954 19/3/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum)
อว0224.5/ว3502 23/2/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

 

ศธ521008/ว300 23/3/2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ปีการศึกษา 2564
ยว.ว.159/2564 1/3/2564 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 โครงการ
กค0408.2/ว59 22/3/2564 กระทรวงการคลัง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ.2564
สว(กสม)0008/(ส)ว159 24/3/2564 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)
อว0202.6/ว88 23/3/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การสมัครรับรางวัล UNESCO - Japan Prize on Education for Sustainable Development
อว0202.6/ว91 23/3/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปี 2565-2566


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมิถุนายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนพฤษภาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกุมภาพันธ์) 
     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ
     คำสั่งที่ 077/2564

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 2 เสวนาวิชาการ “การพัฒนานักสัตวบาลไทยสู่สากล”
     คำสั่งที่ 076/2564

     แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
     คำสั่งที่ 075/2564

     ประกาศคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ ต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564
     

     แต่งตั้งคณะกรรมการอยู่เวรกำกับติดตามการงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
     คำสั่งที่ 073/2564  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.