ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมีนาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  25-02-2564   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/  

 

อว0405/ว2396 11/2/2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Resaerch Expo Symposium 2021
อว0626.12/ว134 17/2/2564 มหาวิทยลัยราชภัฎอุบลราชธานี ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 13
อว0603/ว01941 11/2/2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ ปชส.และเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชานิ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 27
อว6001/ว1538 8/2/2564 สวทช. ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงานวิชาการ สวทช.ประจำปี 2564
อว0221.1/ว20 19/2/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง"
อว0225.2/ว3033 17/2/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี2564
 -  19/2/2564 ธนาคารทหารไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
อว0221.1/ว21 22/2/2564 สนง.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาส่งสำเนาหนังสือ ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ
1) นร 1115/ว 900  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยิน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกของเรา"
2) สผ 0008/1640  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยฯ
3) นร 0305/ว 2564  ข่าวสาร สคบ. จัดทำข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง
สว(ลปปง)0008/(ต)ว107 23/2/2564 คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ขอความอนุเคราะห์ประกอบข้อมูลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ
 - 18/2/2564 สจล. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเอกอล 42 แบงค็อก
อว0100/ว30 17/2/2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน "Shopee Code League 2021"
พณ0806/ว352 9/2/2564 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอความร่วมมือใช้งานเอกสารที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอกนิกส์
สนจ.30/2564 22/2/2564 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมป์ ขอแจ้งวันประกวดสุนทรพจน์
พม0504/ว491 19/2/2564 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ
อว8422/152 18/2/2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการออกแบบ Public Training : Online Training and workshop หลักสูตร "เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เพื่อเติมเต็มการวางแผนและพัฒนากระบวนงาน"

 

ศธ521008/ว220 25/2/2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี การประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กค5115/ว1583 17/2/2564 กยศ.  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
อว7610.1/15/2564 23/2/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
อว8394(3)/ว273 22/2/2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม
อว6001/ว1710 10/2/2564 สวทช. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
อว0233.3(3.25)/ว3996 25/2/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ
อว0405/ว3909 24/2/2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564
อว0630.05/ว47 10/2/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3
อว0226.2/ว3255 19/2/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญบุคลากรสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา ส่งบทความที่มีเนื้อหาเชิงวิชาการ การศึกษา การค้นคว้าด้านยาเสพติด เพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักงาน ป.ป.ส.
อว8111/ว0743 22/2/2564 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร
อว0645.9/8 22/2/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
อว0605.1(9.4)/ว023 16/2/2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
อว0221.1/ว24 2/3/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ
1) กค 1004/สนค./20/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และแจ้งการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการฯ
2) ดศ 0206/ว 1787 ขอแจ้งเวียนคู่มือแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ กทม. (ยกเว้นหน่วยงานกรุงเทพมหานคร)
3) กค (กวจ) 0405.2/ว 89  แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
4) พณ 0806/ว 352 ขอความร่วมมือใช้เอกสารที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) 
อว0221.1/ว4583 2/3/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่การจัดส่งเอกสาร
อว0225.4/ว3962 25/2/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศูนย์การศึกษาเกาหลีศึกษา ประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์โครงการด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 โครงการ
มท0409.3/ว472 19/2/2564 กรมการพัฒนาชุมชน การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564
อว0605.17(3)/ว063 26/2/2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

นร0731.2/ว54 19/2/2564 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564

 

ศธ 521008/ว281 11/3/2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี การประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อฯ ของธนาคารออมสิน
อว7100/0724 3/3/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2021 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2021)"
สสว.3/2564 2/3/2564 สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

 

กษ0503.4/ว309 11/3/2564 กรมประมง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
อว67.22/ว0350 25/2/2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม
  - 11/2/2564 บริษัท โคกไทย-แปลงยาว ฟาร์ม จำกัด ขอประชาสัมพันธ์และติดประกาศรับสมัครงาน

 

อว0206.2/ว22 11/3/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี
สดท.2564/ว023 12/3/2564 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลด้วยวิถีผู้นำอย่างยั่งยืน
สดท.2564/ว017 10/3/2564 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเรียนเชิญร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021
นร0731.2/ว61 25/2/2564 สำนักงบประมาณ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัคกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2564
อว0206.5/ว954 19/3/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาการศึกษา
อว0207.2/ว194 12/3/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งหลักสูตรทางเลือกสำหรับการพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
วสท.151/2564 9/3/2564 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564
อว7601/1565 16/3/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ศร0012.1/ว25 12/3/2564 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่2)
อว0202.6/ว25 10/3/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอิตาลีที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากรัฐบาลอิตาลี
อว8422/615 10/3/2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม
อว0202.4/ว318 15/3/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การจัดงาน International Education Fair 2021
อว0224.5/ว4183 25/2/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
อว8702.5/372 9/3/2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 7
อว0605.1(9.4.4)/ว021 23/2/2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ)
วสท.153/2564 9/3/2564 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ในการติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
อว7206/ว19 9/3/2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021 - Social Sciences and Interdisciplinary Studies : the 10th ICDA 2021-SSIS) 
อว8722.3/269 8/3/2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่14
ม.ปท.4801/ว394 12/3/2564 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอผลงานในโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
อว7201/ว306 11/3/2564 นิด้า การจัดงานสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบปีที่55 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564

 

สดท.2564/ว017 10/3/2564 DUGA ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Fonum 2021
สดท.2564/ว017 10/3/2564 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education ICT Forum 2021
อว0202.4/ว544 17/3/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากรัฐบาลญี่ปุ่น
อว0603/ว3101 8/3/2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

 

อว0656.15/545 22/3/2564 มทร.สุวรรณภูมิ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5
อว8100/ว02027 18/3/2564 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่กิจกรรมยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Enterpreneurs) ประจำปี 2564
สว(ผผ)0008/(ส)ว153 19/3/2564 คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
อว0206.5/ว954 19/3/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum)
อว0224.5/ว3502 23/2/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

 

ศธ521008/ว300 23/3/2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ปีการศึกษา 2564
ยว.ว.159/2564 1/3/2564 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 โครงการ
กค0408.2/ว59 22/3/2564 กระทรวงการคลัง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ.2564
สว(กสม)0008/(ส)ว159 24/3/2564 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)
อว0202.6/ว88 23/3/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การสมัครรับรางวัล UNESCO - Japan Prize on Education for Sustainable Development
อว0202.6/ว91 23/3/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปี 2565-2566


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนพฤษภาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมกราคม)  
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนธันวาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.