ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  06-04-2564   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/  ​  

 

ทปอ.64/ว0174 26/3/2564 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
ชบ72501/ว459 25/3/2564 อบต.บางพระ การขับเคลื่อนมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง
ว005/22/2564 19/3/2564 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ.2564
อว8110/ว0380 5/3/2564 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ
อว0200.2/ว 29/3/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ที่นั่งศึกษาในหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรฯ ประจำปี 2564 - 2565
ค0408.5/ว143 15/3/2564 กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
อว 0653.04/497 25/3/2564 มทร.รัตนโกสินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการฯ
ม. ปท.4801/ว.1726 1/4/2564 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564
สธ0607ว00828 31/3/2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่6 ชลบุรี ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธืการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
อว0200.1/ว1041 19/3/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1) สธ 0513/ว 122  การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
2) สธ 0937.05/ว 1630 ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 3
ศธ0264/1153 31/3/2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564
สคช05ว.151/2564 29/3/2564 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น11
อว0200.1/ว1558 24/3/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1) ปง 0004.4/ว 1316  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
2) สพฉ 03/00374  ขอประชาสัมพันธ์ประกาสสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์ วิธีการและแนวทางการรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2564
อว0200.1/ว1557 24/3/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1) สม 0001/ว 694  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้
ศป0020/ว43 23/3/2564 สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
มท0634/ว2686 29/3/2564 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาในสังกัดและผู้ที่สนใจเข้าร่วมนิทรรศการออนไลน์
อว0206.2/ว83 30/3/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น Civic Education
ทก.0001/ฝบท./03188 31/3/2564 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 2564
อว 0650.09/0034 9/4/2564 มทร.กรุงเทพ ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
อว 67.22/ว0631 31/3/2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม 2 หลักสูตร
อว 5307/ว764 8/4/2564 GISTDA กิจกรรม Know-How Transfer and training การพัฒนาดาวเทียมเล็กและระบบภาคพื้นดิน
นร 1200/ว6 30/3/2564 สำนักงาน ก.พ.ร. การขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่8
อว 0618/ว451 7/4/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร
วนท.01(ว)071/2564 26/3/2564 วิทยาลัยนอร์เทริน์ ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม
อว 0645.10/108 3/4/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง "การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม" มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
อว0200.1/ว3108 19/4/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา แจ้งเปลี่ยนแปลงการแจ้งเวียนหนังสือในเว็บไซต์
อว0202.4/ว285 22/4/2564  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลมณฑลเจียงซู-กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง จำนวน 2 ทุน
SodAPrintinG002/023 5/4/2564 บริษัท โซดา พริ้นติ้ง จำกัด ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ของพรีเมี่ยม
พป0009/ว757 9/4/2564 สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ระดับกลาง รุ่นที่ 23
อว7207/ว43 30/3/2564 นิด้า ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร

 

อว0649.29/218 5/4/2564 มทร.ธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนพฤษภาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมกราคม)  
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนธันวาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.