ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  06-04-2564   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/  ​  

 

ทปอ.64/ว0174 26/3/2564 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
ชบ72501/ว459 25/3/2564 อบต.บางพระ การขับเคลื่อนมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง
ว005/22/2564 19/3/2564 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ.2564
อว8110/ว0380 5/3/2564 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ
อว0200.2/ว 29/3/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ที่นั่งศึกษาในหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรฯ ประจำปี 2564 - 2565
ค0408.5/ว143 15/3/2564 กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
อว 0653.04/497 25/3/2564 มทร.รัตนโกสินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการฯ
ม. ปท.4801/ว.1726 1/4/2564 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564
สธ0607ว00828 31/3/2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่6 ชลบุรี ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธืการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
อว0200.1/ว1041 19/3/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1) สธ 0513/ว 122  การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
2) สธ 0937.05/ว 1630 ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 3
ศธ0264/1153 31/3/2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564
สคช05ว.151/2564 29/3/2564 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น11
อว0200.1/ว1558 24/3/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1) ปง 0004.4/ว 1316  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
2) สพฉ 03/00374  ขอประชาสัมพันธ์ประกาสสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์ วิธีการและแนวทางการรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2564
อว0200.1/ว1557 24/3/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1) สม 0001/ว 694  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้
ศป0020/ว43 23/3/2564 สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
มท0634/ว2686 29/3/2564 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาในสังกัดและผู้ที่สนใจเข้าร่วมนิทรรศการออนไลน์
อว0206.2/ว83 30/3/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น Civic Education
ทก.0001/ฝบท./03188 31/3/2564 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 2564
อว 0650.09/0034 9/4/2564 มทร.กรุงเทพ ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
อว 67.22/ว0631 31/3/2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม 2 หลักสูตร
อว 5307/ว764 8/4/2564 GISTDA กิจกรรม Know-How Transfer and training การพัฒนาดาวเทียมเล็กและระบบภาคพื้นดิน
นร 1200/ว6 30/3/2564 สำนักงาน ก.พ.ร. การขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่8
อว 0618/ว451 7/4/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร
วนท.01(ว)071/2564 26/3/2564 วิทยาลัยนอร์เทริน์ ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม
อว 0645.10/108 3/4/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง "การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม" มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
อว0200.1/ว3108 19/4/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา แจ้งเปลี่ยนแปลงการแจ้งเวียนหนังสือในเว็บไซต์
อว0202.4/ว285 22/4/2564  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลมณฑลเจียงซู-กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง จำนวน 2 ทุน
SodAPrintinG002/023 5/4/2564 บริษัท โซดา พริ้นติ้ง จำกัด ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ของพรีเมี่ยม
พป0009/ว757 9/4/2564 สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ระดับกลาง รุ่นที่ 23
อว7207/ว43 30/3/2564 นิด้า ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร

 

อว0649.29/218 5/4/2564 มทร.ธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมิถุนายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนพฤษภาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกุมภาพันธ์) 
     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ
     คำสั่งที่ 077/2564

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 2 เสวนาวิชาการ “การพัฒนานักสัตวบาลไทยสู่สากล”
     คำสั่งที่ 076/2564

     แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
     คำสั่งที่ 075/2564

     ประกาศคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ ต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564
     

     แต่งตั้งคณะกรรมการอยู่เวรกำกับติดตามการงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
     คำสั่งที่ 073/2564  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.