ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนพฤษภาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  06-05-2564   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/  ​  

 

สว(ผผ)0008/(ส)ว208 28/4/2564 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
อว5306/ว0827 20/4/2564 GISTDA ขอเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการและการสัมมนานานาชาติการวิจัยชั้นแนวหน้าระบบโลกและอวกาศแห่งประเทศไทย ครั้งที่1/2564
อว90/ว0611 1/4/2564 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รเชิญชวนเข้าร่วมประชุมและส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
วธ0506.3/ว1857 23/4/2564 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
อล.011/2564 26/4/2564 บริษัทอิงลิชออนไลน์ จำกัด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนบุคลากรสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ครั้งที่14
ชบ 0019/ว2895 29/5/2564 จังหวัดชลบุรี การประกวดออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปประยุกต์จากลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" จังหวัดชลบุรี
สว(กสม)0008/(ส)ว219 3/5/2564 คณะกรรมการสรรหารรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)
อว0202.4/ว285 22/4/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลเจียงซู-กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง - ล้านช้าง
สสส.ว.ฝ.1/1147/2564 28/4/2564 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและขอความอนุเคราาะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา
ศป0020/ว60 27/4/2564 สำนักงานศาลปกครอง แจ้งขยายระยะเวลาการขอรับใบสมัครและรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
อว0202.5/ว0299 23/4/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้นำประเทศและคณะผู้บริหารประเทศชุดใหม่ของ สปป.ลาว

 

อว7206/ว.29 19/4/2564 สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี2564
วบ1501/ว018 19/4/2564 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร

 

อว8422/1867 5/5/2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
อว8422/1868 5/5/2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม

 

สดท.2564/ว148 5/5/2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้นำธุรกิจยุคดิจิทัล (Hybrid Learning)
ม0504/ว1223 7/5/2564 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ
อว78.013/01606 22/4/2564 มหาวิทยาลัยมหิดล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา
อว7403/ว73 11/5/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

วบ1501/ว017 19/5/2564 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร TNI Journal of Business Administration and Languages
กก 0301/1054 26/4/2564 กรมพลศึกษา แจ้งประกาศใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางหลักในการรับ - ส่งหนังสือราชการ
ปช 0012/ว0046 30/4/2564 สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งการเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต
นร0731.2/ว88 30/4/2564 สำนักงบประมาณ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเดือนเมษายน64
นร0731.2/ว86 30/4/2564 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย
สว(กสทช)0008/(ส)ว1555 14/5/2564 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลื่อกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
สสคท.314/25654 5/5/2564 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564
อว 8114/ว0586 6/5/2564 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม การใช้สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R
พม 0505/ว859 13/5/2564 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ "เพื่อนครอบครัว"
กค 0318.08/ว10 12/5/2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ขอส่งแผ่นพับและใบปลิวเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พ.ค. 62
อว 0648/ว1135 3/5/2564 มรภ.ศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ มรภ.ศรีสะเกษ
อส 0657.1020/ว460 17/5/2564  มทร.อีสาน ขอประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อว 0657.3000(วทม)ว1230 17/5/2564 มทร.อีสาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไทยไมซ์สเตอร์ด้านการผลิตเครื่องดื่มตะวันตก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

 

อว 0657.1020/0454 17/5/2564 มทร.อีสาน ขอประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มท0607/ว3554 3/5/2564 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ขอเชิญประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัลPrime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่15
อว 0604/ว2086 13/5/2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขยายเวลาเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15
วทต 491/2564 12/5/2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสาร
อว78/2898 20/5/2564 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประชาสัมพันธ์งาน"GC x Mahidol Webinar:Circular Economy & Sustainability for Higher Education"
สคช05.ว291/2564 12/5/2564 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร"การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Managemant with Strategy and Performance"รุ่นที่4

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมิถุนายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกุมภาพันธ์) 
     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ
     คำสั่งที่ 077/2564

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 2 เสวนาวิชาการ “การพัฒนานักสัตวบาลไทยสู่สากล”
     คำสั่งที่ 076/2564

     แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
     คำสั่งที่ 075/2564

     ประกาศคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ ต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564
     

     แต่งตั้งคณะกรรมการอยู่เวรกำกับติดตามการงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
     คำสั่งที่ 073/2564  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.