ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมิถุนายน)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  01-06-2564   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

อว0202.6/ว4991 18/5/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศหุ้นส่วน

 

ศธ 521008/ว566 17/5/2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล พระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564
อว0202.4/ว5244 20/5/2564 กองการต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานแสดงนิทรรศการในงาน The 11th ASEAN Science, Technology and Innovation Week (ASTIW-11)
อว8102.20/ว0008 21/5/2564 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

กกมท./ลข/ว26 11/5/2564 คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ผ่อนผันการใช้ผลงานของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่36"ช้างขาวเกมส์"และการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47"ศรีสะเกษเกมส์"เพื่อประกอบการพิจารณาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564

 

อว0635.06/ว.741 24/5/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอยกเลิกการส่งบทความช่องทางเดิม และแจ้งเปลี่ยนช่องทางการส่งบทความในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI
อว7206/ว68 19/5/2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอและเชิญชวนลงทะเบียนเข้ารับฟังการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
อว0643.08/ว378 25/5/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกัญชา
สวค.571/64 25/5/2564 มูลนิธิ สวค. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
อว0202.3/ว5295 21/5/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดฯสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา
1251/1295.306 31/5/2564 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
มถพ.199.25/2564 24/5/2564 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ขอรับการสนับสนุนเพื่อเผยแพร่รายการโทรทัศน์"เคียงบ่าเคียงไหล่"
อว0637/2465 20/5/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 

ชบ0019/ว3628 31/5/2564 จังหวัดชลบุรี การประกวดออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปลายผ้าพระราชทาน"ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ"
กษ0303.05/403 2/6/2564 กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
นร0731.2/ว98 25/5/2564 สำนักงบประมาณ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน พฤษภาคม2564
อว0202.3/ว438 31/5/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประสงค์ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องประจำปี พ.ศ.2565-2566
สพร2564/ว1574 28/5/2564 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ "The International Conference on Digital Government Technology and Innovation"
อว0202.3/ว5359 24/5/2564 กองการต่างประเทศ 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ.2565-2566
อว0202.3/ว464 8/6/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ​ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
อว8100/ว03524 4/6/2564 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเรียนเชิญห้องปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการประจำปี 2564

 

อว 78.0119/419 25/5/2564 กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการพิเศษ
อว0201.2/ว5291 21/5/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือเรื่อง กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมลงนามแล้ว ไปเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
อว6309.U1/0052/2564 28/5/2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอความร่วมมืออ้างอิงกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อว6204/ว568 4/6/2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ขอความร่วมมืออ้างอิงกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อว7401/ว25 12/5/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี ขอเชิญส่งผลงานวิชาการการรับใช้สังคม(กรณีศึกษา)และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 (The 7th Enagagement Thailand Annual Conference 2021)
อว6309.U1/0050/2564 24/5/2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประชาสัมพันธ์งานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อว0650.09/1388 11/5/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ International conference on Creative Technology
สดท.2564/ว147 28/5/2564 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืโครงการ August Series 2021
อว0204.2/ว6111 4/6/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา การฝึกองาน หรือการฝึกภาคสนามในสถานการการแพร่ระบาด
สดท.2564/ว150 7/6/2564 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021
ชบ0017.3/ว3778 4/6/2564 จังหวัดชลบุรี การประชาสัมพันธ์การประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award
ชบ0017.3/ว3732 2/6/2564 จังหวัดชลบุรี แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อว7201/ว608 11/6/2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สดท.2564/ว256 9/6/2564 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏฺบัติการหลักสูตรการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสู่อนาคตที่ยั่งยืน

 

กค0711/ว3002 9/6/2564 กรมสรรพากร ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 สำหรับปีภาษี 2563
สคช05ว.321/2564 25/5/2564 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น25
สคช05.ว319/2564 25/5/2564 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอแจ้งเลื่อนและกำหนดวันการจัดการหลักสูตร "กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 11

 

อว0202.4/ว6556 15/6/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันในงานสัปดาห์วัตกรรมแห่งแอฟริกา ประจำปี ค.ศ.2021
อว8501/ว0301 11/6/2564 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
อว8501/ว0300 11/6/2564 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน
อว0202.4/ว6660 15/6/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่5
อว0211/ว103 11/6/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การจัดตั้งโครงสร้างส่วนราชการและโครงการกระทรวงใหม่ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 

สว(ผผ)0008/(ต)ว410 21/6/2564 คณะกรรมาธิการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

ทส0603/ว16 21/6/2564 กรมทรัพยากรน้ำ ขอเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพยากรณ์ข้อมูลด้านน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน
พม 0504/ว933 16/6/2564 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขยายเวลาการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบายฯ
อว0632/ว1155 16/6/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดเรียงความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ
สว(กสทช)0008/(ส)ว2090 25/6/2564 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สธ1010.3/ว8678 23/6/2564 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข แจ้งสรุปรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ pubg şekilli nick

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนสิงหาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนพฤษภาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.