ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมิถุนายน)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  01-06-2564   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

อว0202.6/ว4991 18/5/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศหุ้นส่วน

 

ศธ 521008/ว566 17/5/2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล พระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564
อว0202.4/ว5244 20/5/2564 กองการต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานแสดงนิทรรศการในงาน The 11th ASEAN Science, Technology and Innovation Week (ASTIW-11)
อว8102.20/ว0008 21/5/2564 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

กกมท./ลข/ว26 11/5/2564 คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ผ่อนผันการใช้ผลงานของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่36"ช้างขาวเกมส์"และการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47"ศรีสะเกษเกมส์"เพื่อประกอบการพิจารณาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564

 

อว0635.06/ว.741 24/5/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอยกเลิกการส่งบทความช่องทางเดิม และแจ้งเปลี่ยนช่องทางการส่งบทความในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI
อว7206/ว68 19/5/2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอและเชิญชวนลงทะเบียนเข้ารับฟังการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
อว0643.08/ว378 25/5/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกัญชา
สวค.571/64 25/5/2564 มูลนิธิ สวค. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
อว0202.3/ว5295 21/5/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดฯสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา
1251/1295.306 31/5/2564 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
มถพ.199.25/2564 24/5/2564 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ขอรับการสนับสนุนเพื่อเผยแพร่รายการโทรทัศน์"เคียงบ่าเคียงไหล่"
อว0637/2465 20/5/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 

ชบ0019/ว3628 31/5/2564 จังหวัดชลบุรี การประกวดออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปลายผ้าพระราชทาน"ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ"
กษ0303.05/403 2/6/2564 กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
นร0731.2/ว98 25/5/2564 สำนักงบประมาณ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน พฤษภาคม2564
อว0202.3/ว438 31/5/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประสงค์ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องประจำปี พ.ศ.2565-2566
สพร2564/ว1574 28/5/2564 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ "The International Conference on Digital Government Technology and Innovation"
อว0202.3/ว5359 24/5/2564 กองการต่างประเทศ 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ.2565-2566
อว0202.3/ว464 8/6/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ​ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
อว8100/ว03524 4/6/2564 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเรียนเชิญห้องปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการประจำปี 2564

 

อว 78.0119/419 25/5/2564 กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการพิเศษ
อว0201.2/ว5291 21/5/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือเรื่อง กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมลงนามแล้ว ไปเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
อว6309.U1/0052/2564 28/5/2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอความร่วมมืออ้างอิงกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อว6204/ว568 4/6/2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ขอความร่วมมืออ้างอิงกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อว7401/ว25 12/5/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี ขอเชิญส่งผลงานวิชาการการรับใช้สังคม(กรณีศึกษา)และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 (The 7th Enagagement Thailand Annual Conference 2021)
อว6309.U1/0050/2564 24/5/2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประชาสัมพันธ์งานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อว0650.09/1388 11/5/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ International conference on Creative Technology
สดท.2564/ว147 28/5/2564 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืโครงการ August Series 2021
อว0204.2/ว6111 4/6/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา การฝึกองาน หรือการฝึกภาคสนามในสถานการการแพร่ระบาด
สดท.2564/ว150 7/6/2564 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021
ชบ0017.3/ว3778 4/6/2564 จังหวัดชลบุรี การประชาสัมพันธ์การประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award
ชบ0017.3/ว3732 2/6/2564 จังหวัดชลบุรี แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อว7201/ว608 11/6/2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สดท.2564/ว256 9/6/2564 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏฺบัติการหลักสูตรการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสู่อนาคตที่ยั่งยืน

 

กค0711/ว3002 9/6/2564 กรมสรรพากร ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 สำหรับปีภาษี 2563
สคช05ว.321/2564 25/5/2564 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น25
สคช05.ว319/2564 25/5/2564 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอแจ้งเลื่อนและกำหนดวันการจัดการหลักสูตร "กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 11

 

อว0202.4/ว6556 15/6/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันในงานสัปดาห์วัตกรรมแห่งแอฟริกา ประจำปี ค.ศ.2021
อว8501/ว0301 11/6/2564 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
อว8501/ว0300 11/6/2564 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน
อว0202.4/ว6660 15/6/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่5
อว0211/ว103 11/6/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การจัดตั้งโครงสร้างส่วนราชการและโครงการกระทรวงใหม่ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 

สว(ผผ)0008/(ต)ว410 21/6/2564 คณะกรรมาธิการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

ทส0603/ว16 21/6/2564 กรมทรัพยากรน้ำ ขอเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพยากรณ์ข้อมูลด้านน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน
พม 0504/ว933 16/6/2564 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขยายเวลาการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบายฯ
อว0632/ว1155 16/6/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดเรียงความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ
สว(กสทช)0008/(ส)ว2090 25/6/2564 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สธ1010.3/ว8678 23/6/2564 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข แจ้งสรุปรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนพฤษภาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกุมภาพันธ์) 
     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ
     คำสั่งที่ 077/2564

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 2 เสวนาวิชาการ “การพัฒนานักสัตวบาลไทยสู่สากล”
     คำสั่งที่ 076/2564

     แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
     คำสั่งที่ 075/2564

     ประกาศคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ ต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564
     

     แต่งตั้งคณะกรรมการอยู่เวรกำกับติดตามการงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
     คำสั่งที่ 073/2564  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.