ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกรกฎาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  09-07-2564   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th

 

อว0202.3/ว6803 18/6/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Thailand UMAP Micro-Credential
ศป0020/ว87 23/6/2564 สำนักงานศาลปกครอง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้บุคคลในแวดวงกฎหมายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
อว69.1/ว95 25/6/2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี
อว8603.15(กทม)/ว067 15/2/2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ การจัดประชุมและการทำรายงานการประชุม" รุ่นที่ 1 - 5

 

วธ0506.3/ว2242 8/4/2564 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการขยายระยะเวลาการรรับสมัครผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
อว0652.27/1886 28/6/2564 มทร.พระนคร ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์
พม0504/ว1677 29/6/2564 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์ "Gender Equality" ออนไลน์

 

อว0202.4/ว6925 21/6/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2565
มรพ.05.160/2564 22/6/2564 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี

 

ศธ521008/ว792 1/7/2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี ผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564
อว0624.6/ว1348 22/6/2564  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โครงการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายเชิงพาณิชย์
อว0653.30/2174 29/6/2564 มทร.รัตนโกสินทร์ ประชาสัมพันธ์การับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
อว68001/ว3449 23/6/2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ

 

สดท.2564/ว263 30/06/2564 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021

 

อว0402/ว7570 29/06/2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข่อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
อว0657.2000/ว1479 30/06/2564 มทร.อีสาน ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12
อว0407/ว7328 24/06/2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี2565
สว(อส)0008/(ต)ว446 6/07/2564 คณะกรรมาธิการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด

 

สว(กสม)0008/(ต)475 12/07/2564 คณะกรรมาธิการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ทส0701/3120 1/07/2564 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
สดท.2564/ว264 2/07/2564 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์สร้างพลังสื่อสารภาครัฐและองค์กรในยุคดิจิทัล

 

อว0407/ว8322 9/07/2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบ Online ผ่านกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย
อว0404/ว7572 29/06/2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2565
อว0202.4/ว619 8/07/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุนรางวัล ASEAN-ROK Award for Excellence in Science,Technology and Innovation
บว.มจทอ.58/2564 7/07/2564 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 8
อว0603/ว08848 2/07/2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
ลต (จบ) 0001/ว 80 12/07/2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดจันทบุรี การประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อว90/ว1000 24/06/2564 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขยายระยะเวลาการส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ และขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
อว0628.02/ว207 9/07/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
บว.มจทอ.59/2564 30/06/2564 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร
บว.สจทอ.58/2564 7/07/2564 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ
อว68015/ว0795 9/07/2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการศึกษา
อว6309.FB1.1/289/2564 29/06/2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอนำส่งเอกสาร
อว0405.5/ว8553 12/07/2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง " การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID - 19"
นร0731.2/ว112 30/06/2564 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2564
นร0731.2/ว114 30/06/2564 สำนักงบประมาณ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัคกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2564
อว6001/ว8355 16/07/2564 สวทช. ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
อว7610.1/58/2564 5/07/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารสัญญา ในวิกฤตการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา"
ชบ0028.2/ว4819 14/07/2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน กรกฎาคม 2564
อว0202.6/ว7766 6/07/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอิตาลี ประจำปี ค.ศ.2021-2022
ดศ0201.2/ว8174 20/07/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
PR-INTOUCH039/2564 5/07/2564 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด เชิญส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15
อล.023/2564 12/07/2564 บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
อว 0401.6/ว604 5/07/2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอมอบหนังสือ "รายงานประจำปี 2563"
อว0208.4/ว8407 14/07/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจธุรกิจส่งออกและธุรกิจออนไลน์ จำนวน 2 โครงการ
ดศ(สพธอ)511/827 15/07/2564 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ

 

ชบ0028.2/ว28515 20/07/2564 จังหวัดชลบุรี ประชาสัมพันธ์การจัดงานนัดพบแรงงานออนไลน์ "Chonburi Job New Normal 2021"

 

สคพ298 21/07/2564 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2564 "


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนสิงหาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมิถุนายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนพฤษภาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.