ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกรกฎาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  09-07-2564   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th

 

อว0202.3/ว6803 18/6/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Thailand UMAP Micro-Credential
ศป0020/ว87 23/6/2564 สำนักงานศาลปกครอง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้บุคคลในแวดวงกฎหมายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
อว69.1/ว95 25/6/2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี
อว8603.15(กทม)/ว067 15/2/2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ การจัดประชุมและการทำรายงานการประชุม" รุ่นที่ 1 - 5

 

วธ0506.3/ว2242 8/4/2564 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการขยายระยะเวลาการรรับสมัครผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
อว0652.27/1886 28/6/2564 มทร.พระนคร ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์
พม0504/ว1677 29/6/2564 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์ "Gender Equality" ออนไลน์

 

อว0202.4/ว6925 21/6/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2565
มรพ.05.160/2564 22/6/2564 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี

 

ศธ521008/ว792 1/7/2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี ผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564
อว0624.6/ว1348 22/6/2564  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โครงการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายเชิงพาณิชย์
อว0653.30/2174 29/6/2564 มทร.รัตนโกสินทร์ ประชาสัมพันธ์การับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
อว68001/ว3449 23/6/2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ

 

สดท.2564/ว263 30/06/2564 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021

 

อว0402/ว7570 29/06/2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข่อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
อว0657.2000/ว1479 30/06/2564 มทร.อีสาน ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12
อว0407/ว7328 24/06/2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี2565
สว(อส)0008/(ต)ว446 6/07/2564 คณะกรรมาธิการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด

 

สว(กสม)0008/(ต)475 12/07/2564 คณะกรรมาธิการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ทส0701/3120 1/07/2564 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
สดท.2564/ว264 2/07/2564 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์สร้างพลังสื่อสารภาครัฐและองค์กรในยุคดิจิทัล

 

อว0407/ว8322 9/07/2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบ Online ผ่านกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย
อว0404/ว7572 29/06/2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2565
อว0202.4/ว619 8/07/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุนรางวัล ASEAN-ROK Award for Excellence in Science,Technology and Innovation
บว.มจทอ.58/2564 7/07/2564 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 8
อว0603/ว08848 2/07/2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
ลต (จบ) 0001/ว 80 12/07/2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดจันทบุรี การประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อว90/ว1000 24/06/2564 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขยายระยะเวลาการส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ และขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
อว0628.02/ว207 9/07/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
บว.มจทอ.59/2564 30/06/2564 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร
บว.สจทอ.58/2564 7/07/2564 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ
อว68015/ว0795 9/07/2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการศึกษา
อว6309.FB1.1/289/2564 29/06/2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอนำส่งเอกสาร
อว0405.5/ว8553 12/07/2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง " การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID - 19"
นร0731.2/ว112 30/06/2564 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2564
นร0731.2/ว114 30/06/2564 สำนักงบประมาณ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัคกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2564
อว6001/ว8355 16/07/2564 สวทช. ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
อว7610.1/58/2564 5/07/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารสัญญา ในวิกฤตการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา"
ชบ0028.2/ว4819 14/07/2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน กรกฎาคม 2564
อว0202.6/ว7766 6/07/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอิตาลี ประจำปี ค.ศ.2021-2022

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมิถุนายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนพฤษภาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกุมภาพันธ์) 
     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ
     คำสั่งที่ 077/2564

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 2 เสวนาวิชาการ “การพัฒนานักสัตวบาลไทยสู่สากล”
     คำสั่งที่ 076/2564

     แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
     คำสั่งที่ 075/2564

     ประกาศคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ ต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564
     

     แต่งตั้งคณะกรรมการอยู่เวรกำกับติดตามการงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
     คำสั่งที่ 073/2564  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.