ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนสิงหาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  06-08-2564   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

 

อว6501.2308/ว6916 19/07/2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2564
 - 20/07/2564 มูลนิธิเทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้ายวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่28 พ.ศ.2564
อว0605.1(9.4)/ว104 12/07/2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อว0616.08/ว173 14/07/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
อว0612.04/ว191 20/07/2564 มหาวิทยาลัยราขภัฎเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่1 หัวข้อ "การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
อว6201/ว1093 27/07/2564 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประชาสัมพันธ์โครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future โจทย์ท้าทาย : ทำอย่างไรจะลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ต่อคุณภาพการศึกษาในช่วงระดับอุดมศึกษา

 

ปขมท.21/ว067 23/07/2564 ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ( ปขมท.) ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2564
อว0200.6/ว9140 29/07/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งการส่งหนังสือราชการให้กับทางสำนักพระราชวังให้ดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น
อว6001/ว8863 29/07/2564 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยเทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

 

อว 0401.6/ว707 21/07/2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอมอบหนังสือ "จดหมายข่าว วช." ปีที่ 16 ฉบับที่ 124 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
กษ0904/ว2952 20/07/2564 กรมวิชาการเกษตร ขอประชาสัมพันธ์แนวทาทงการปฏิบัติตามมาตรา52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
พม0601.01/ว8115 30/06/2564 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบริจาคจตุปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 

อว78.15/1060 6/07/2564 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเจ้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

 

อว0637/ว0697 2/08/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 

อว6501.2306/ว407 29/07/2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานและพิธีเปิดการประชุม การบรรยาพิเศษ การเสวนาพิเศษในการประชุมวิชาการประเพณีเกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 22
ศธ04007.220/ว059 29/07/2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล

 

มสพ.088/2564 1/08/2564 มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า
สสว.13/2564 4/08/2564 สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

 

สดท.2564/ว365 6/08/2564 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่นบุคคล รุ่น 3

 

อว0649.19/2591 9/08/2564 มทร.ธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2564

*เวียนข้าราชการ

 

 

1251/2568 9/08/3107 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0)

 

อว0649.19/2591 9/08/2564 มทร.ธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2564

 

ชบ0028.2/ว5541 18/08/2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานนัดพบแรงงานออนไลน์
สว(ปปช)0008/(ส)ว509 19/08/2564 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแผร่ประชาสัมพันธ์รายละเอีบดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
อว69.19/ว115 31/07/2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564
อว0612.04/ว201 2/08/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับบทความในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
อว6502.01/ว1509 16/08/2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 18
อว 0657.1000/2658 18/08/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ครั้งที่ 1 : การเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอทุน และการเขียนผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ สำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ ผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

 

อก0501/ว2775 13/08/2564 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ แจ้งเปลี่ยนแปลงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
นมร.0301/6652 18/08/2564 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

 

อว6201/1302 26/08/2564 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอกนิกส์รับ-ส่งหนังสือราชการ และติดต่อสอบถามข้อมูล


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมิถุนายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนพฤษภาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน) 
     โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร หัวข้อ การแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า
     โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร หัวข้อ การแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า

     โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร หัวข้อ การให้น้ำอัตโนมัติ
     

     ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
     

     ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (นายณัฐวุฒิ หมอยาดี)
     คำสั่งที่ 101/2564

     Download คลิปการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนตำรา/หนังสือและหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน (Plagiarism)”
     คลิปการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนตำรา/หนังสือและหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน (Plagiarism)” วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปรับชมได้ โดยใส่ Passcode: D9RF&K*u  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.