ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกันยายน)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  03-09-2564   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

พสท.ยส.243/2564 25/08/2564 โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริการเลิกยาสูบในสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ รุ่นที่ 4 "อบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM"

​​

อว0649.01/2814 31/08/2564 มทร.ธัญบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รภ(บห)0001/ว949 10/08/2564 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
อบก.2564.01/906 31/08/2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอกนิกส์

 

อว0201.2/ว7875 7/07/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติควบคุมแอลกฮอลล์ มาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นตามประเด็นการรับฟังความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ

 

ว.7965/2564 25/08/2564 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2564
อว0201.2/ว10597 23/08/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีสถานการณ์ชุมนุมและเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน

 

สม0004/ว2236 31/08/2564 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

 

ม.ต.ท.105/2564 1/09/2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ขอเชิญชวนดาวน์โหลดการใช้ Application AntiCorruption ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
กต1601/ว2650 8/09/2564 กระทรวงการต่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน TICA Connect ครั้งที่ 7
 - 7/09/2564 คณะกรรมการเพื่อการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศของสมาคมการค้าจีน ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์โครงการ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง " พันธมิตรเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาและนวัตกรรมระหว่างประเทศ

 

สว0003/ว2883 7/09/2564 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอกนิกส์
อว0606/ว2784 16/08/2564 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ

 

อว66006.3/ว658 25/08/2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
680/2564* 27/07/2564 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด การสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2565
อว0202.6/ว10823** 25/08/2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฝรั่งเศสเชิญชวนไทยเข้าร่วมข้อริเริ่ม PREventing ZOonotic Disease Emergence
อว0401.9/9952 30/07/2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564
อว8393(19)/ว39 31/08/2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอกนิกส์

 *เวียน ข้าราชการครู
**รองฯบริหารและแผน

 

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนสิงหาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมิถุนายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนพฤษภาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน) 
     โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร หัวข้อ การแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า
     โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร หัวข้อ การแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า

     โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร หัวข้อ การให้น้ำอัตโนมัติ
     

     ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
     

     ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (นายณัฐวุฒิ หมอยาดี)
     คำสั่งที่ 101/2564

     Download คลิปการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนตำรา/หนังสือและหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน (Plagiarism)”
     คลิปการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนตำรา/หนังสือและหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน (Plagiarism)” วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปรับชมได้ โดยใส่ Passcode: D9RF&K*u  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.