ค้นหา:
 
  หนังสือแจ้งเวียน ประจำปี 2565 (เดือนกุมภาพันธ์)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  01-02-2565   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

ชบ 0028.2/ว0365 19/01/2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมกราคม 2565
สว(กสทช)0008/(ส)ว81 24/01/2565 คณะกรรมการสรรหา กสทช. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 

อว 0207.4/ว2088 1/02/2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี สู่การเป็นพี่เลี้ยงผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Coach for Changemakers)

 

อว 0219/ว1041 19/01/2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล(ออนไลน์) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
อว0610(3)/748 2/12/2564 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน

 

อว 0202.4/ว1281 21/01/2565  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้ารับรางวัล 8th Underwriters Laboratories - ASEAN- U.S. Science Prize for Women 2022

 

อว 0205.3/ว1397 24/01/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญร่วมงาน "อว. BCG Market " ณ งานเกษตรแฟร์ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ดศ 0410/ว8 2/02/2565 คณะกรรมการดำเนินงานจ้างโดยวิธีคัดเลือกฯ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการกระตุ้นระบบนิเวศ 5G ให้เกิดประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เชิงพาณิชย์
อว 0632.9(1)/ว0005 6/01/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอมอบวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ฯ
อว 0650.15/0266 31/01/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
อว 0624.10/ว165 18/01/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และจัดส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมประกวดทักษะ "การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่น"

 

วธ 0801/437 26/01/2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ
อว 0649.01/511 9/02/2565 มทร.ธัญบุรี ขอส่งบทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง
มจทอ.17/2565 30/01/2565 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริน์ ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
ชบ 0019/ว375 17/01/2565 จังหวัดชลบุรี การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 จังหวัดชลบุรี

 

อว 0649.01/512 9/02/2565  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การเปิดรับสมัครรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565
อว 5101/ว394 3/02/2565 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ IAPRI 2022
อว 0203.4/ว3242  11/02/2022 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค

 

คค 0905.2/ว246 14/02/2565 กรมขนส่งทางราง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ การจัดประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการ M-MAP 2 ในวันที่ 1-3 มีนาคม 2565
อว 0202.3/ว2104 1/02/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Global South - South Development Expo 2022 ครั้งที่ 11 และขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
คค 06001/488 21/01/2565 กรมทางหลวง ขอเชิญชวนให้บุคลากรส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง ครั้งที่ 4 หัวข้อง "มองผ่านเลนส์ 361 องศา"
อว 0608.01.1/ว21 7/02/2565 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตากใบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตากใบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
นม 0031/ว350 17/01/2565 จังหวัดนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์และเชิญ คณะครู อาจารย์ นักศึกษาในสังกัด เข้าศึกษาดูงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale ,Korat 2021
อว 5206/ว122 26/01/2565 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์
ปช 0009/ว0013 7/02/2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความอนุเคราะห์พิจารณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรสำหรับการจ้างเหมาบริหารรายบุคคล

 

อว 0655/382 9/02/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ลงทะเบียนเสนอบทความทางวิชาการ ในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8

 

นร 0731.2/ว56 31/01/2565 สำนักงบประมาณ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมกราคม 2565
อว 0645.5/40 3/02/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
อว 0630.05/ว65 3/02/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4
อว 7411(5)/ว01 3/02/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2022 (SPC 2022)
อว 78/750 4/02/2565 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565

 

อว6309.FB4.2/293/2565 18/02/2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล TRIUP Act Awards for Research Utilization with High Impact
อว 0655/382 9/02/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ลงทะเบียนเสนอบทความทางวิชาการ ในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8

 

สว (ปปช) 0008/(ส)ว155 22/02/2565 คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ชบ 0028.2/0908 17/02/2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนสิงหาคม)   
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนมิถุนายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนพฤษภาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนเมษายน)) 
 Knowledge Management (KM)
 คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP)
 นโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 OKR (Objective & Key result)
 ระเบียบ-ข้อบัง-ประกาศ และใบคำร้องต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
 ประชาสัมพันธ์
 จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประกาศ
 ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 หนังสือเวียน
 เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 Internal Quality Audit agriculture and natural resources
 Download File


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.