ค้นหา:
 
  หนังสือแจ้งเวียน ประจำปี 2565 (เดือนมีนาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  23-03-2565   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

อว 67.06.3/ว.053 21/02/202 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
อว 6001/ว1652 10/02/2565 สวทช.

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์งานประชุมวิชาการ ประจำปี สวทช. ครั้งที่ 17

 

นร 1007.4/279 14/02/2565 สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ย่วกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.
อว0650.15/0436 21/02/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชบ 0019/ว1006 8/02/2565 จังหวัดชลบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล กรมการพัฒนาชุมชน "CDD EIS พกพา" และ "Click ชุมชน"
อว0642.06/ว017.65 8/02/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์รุ่นที่1/2565

 

อว 0202.5/ว3689 18/02/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมสำหรับการรับรางวัล 2022 International Prize for Biology ครั้งที่ 38

 

อว 0641.09(1)/0122 4/02/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น
004/22/2565  21/02/2022 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ.2565

 

สว(กตป)008/(ต)ว274 4/03/2565 คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
สว(กสม)0008/(ต)ว213 1/03/2565 คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สว (กสทช)0008/(ส)ว204 28/02/2565 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สว(กตป)008/(ต)ว239 1/03/2565 คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

อว 8100/ว01582 2/03/2565 มหาวิทยาลัยบูรพา  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฎิบัติการสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อเป็นวิทยากร" ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
อว 0610(3)/599 1/03/2565 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

 

อว 6501.0701/ว0792 28/02/2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (TOEFL-ITP) ประจำเดือน มีนาคม 2565
อว 8100/ว01667 3/03/2565 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน " ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
รง 0028.2/1121 28/02/2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ประชาสัมพันธ์การจัดงานนัดพบแรงงานใหญ่ "นัดพบแรงงานสายอาชีพสู่ EEC"
อว 0640/0454 23/02/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 17"
สสว.2/2565 25/02/2565 สมาคมส่งเสริมการวิจัย ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักวิจัยประจำปี 2565 จำนวน 4 หลักสูตร
ปช 0009/ว0024 28/02/2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความอนุเคราะห์พิจารณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรสำหรับการจ้างเหมาบริหารรายบุคคล จำนวน 1 อัตรา
กษ 0503.4/ว404 3/03/2565 กรมประมง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อว 0208.4/ว4678 1/03/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลส่งเสริมการออม สำหรับมอบให้ในงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2565
อว 0610(3)/682 9/03/2565 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
อว 0202.6/ว4881 3/03/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รางวัล SAS International Prize ประจำปี ค.ศ.2022
อว 0609/ว0842 25/02/2565 มหาวิทยาลัยนครพนม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

 

สว(คตง)0008/(ส)ว282 11/03/2565  คณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

 

อว 0634/ว343 9/03/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ

 

อว 0205.5/ว4570 28/02/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์ QR CODE "รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 2 (25 กรกฎาคม 2563 - 25 กรกฎาคม 2564)"

 

อว 7213/ว92 22/02/2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 18

 

ชบ 0019/ว1567 1/03/2565 จังหวัดชลบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์

 

อว 0657.1200/042 3/03/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วนท.01(ว)060/2565 6/03/2565 มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิรน์วิจัย" ครั้งที่ 8
นร 0731.2/ว90 28/02/2565 สำนักงบประมาณ มอบบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2565
อว 0202.2/ว5825 15/03/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ UNITWIN/UNESCO Chairs Programme
อว 0202.6/ว5910 15/03/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการด้าน Intercultural and Interreligious Dialogue เพื่อสมัครเข้ารับรางวัล The Intercultural Achievement Award (IAA) ครั้งที่ 9 ประจำปี ค.ศ.2022
มท 0409.3/ว895 10/03/2565 กรมการพัฒนาชุมชน การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565
ชบ 0028.2/1337 14/03/2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มีนาคม 2565

 

อว 0603/ว03171 7/03/2565 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ
อว 68015/ว0227 7/03/2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปลี่ยนแปลงกำหนดวันจัดประชุมวิชาการ ขยายระยะเวลการส่งผลงานวิจัย และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
กค 0711/ว1504 14/03/2565 กรมสรรพากร ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2564
ชบ 0017.2/ว2064 18/03/2565 จังหวัดชลบุรี การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
10-3/2565 22/03/2565 มูลนิธอสารสนเทศเครือข่ายไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนนิสิต/นักศึกษา อาจารย์ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน" โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ปช 0009/ว0028 17/03/2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความอนุเคราะห์พิจารณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570
อว 6309/39/2565 18/03/2565 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย" (TRIUP Fair 2022)
อว 0657.1200/049 9/03/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วสท.138/2565 15/03/2565 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความวิจัย
อว 7010/0670 9/03/2565 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2565
อว 8124/037 18/03/2565 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย
อว 7412(4)/ว4 18/03/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนสิงหาคม)   
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนมิถุนายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนพฤษภาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนเมษายน)) 
 Knowledge Management (KM)
 คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP)
 นโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 OKR (Objective & Key result)
 ระเบียบ-ข้อบัง-ประกาศ และใบคำร้องต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
 ประชาสัมพันธ์
 จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประกาศ
 ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 หนังสือเวียน
 เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 Internal Quality Audit agriculture and natural resources
 Download File


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.