ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนเมษายน))
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  05-04-2565   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

อว 69.1.1/ว38 21/03/2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
อว 0653/1968 25/03/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงครัตนโกสินทร์ แจ้งประกาศแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คค 0905.2/ว396 15/03/2565 กรมการขนส่งทางราง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ เรื่องสรุปผลการประชุมสัมมนา "สรุปผลการประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2"

อว 0653.23/018

**คณาจารย์

15/03/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครอาจารย์สอนออกอากาศการศึกษาทางไกล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
อว 0649.01/1055 28/03/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 8 ของมหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
พม 0504/ว454 18/03/2565 กรมกิจการสตรีและครอบครัว ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา นิสิต และบุคคลทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวิชา่การด้านการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
อว 0655/900 31/03/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022)
สว(คตง)0008/(ส)ว354 4/04/2565 คณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป้นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป้นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

 

อว 0202.5/ว6444 21/03/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาบันทึกของฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง ทุนวิจัยสถาบันวิจัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 โครงการ

อว 7118/067

**คณาจารย์

23/03/2565 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2022 Research,Invention,and Innovation Congress (RI2C 2022)"
อว 0202.4/ว6487

**รอง3ฝ่าย ,หน.สาขาวิชาฯ 
21/03/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนหน่วยงานที่สนใจจัดทำและข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน MKCF
อว 0208.3/ว7505

**รองฯกิจการฯ
31/03/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการประชาสัมพันธ์นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ที่มีคุณสมบัติตามประกาศ สมัครทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
นร 1403(TNMCS)/ว2098 8/04/2565 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย รับสมัครงานตำแหน่งคณะกรรมการตรวสอบของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

 

อว 0650.15/1055 8/04/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
อว 0649.19/1155 5/04/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2565

 

สศด.0301./00898 8/04/2565 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2))
อว 0202.3/ว7254 30/03/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับความร่วมมืออาสาสมัครเกาหลี สาขาภาษาเกาหลี ประจำปี 2565
อว 7017/004 12/04/2565 สำนักสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สถาบัน สจล.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สคช01.ว243/2565 8/04/2565 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์ "Digital University:enable the smart society" ครั้งที่ 1 หัวข้อการเสวนา: มหาวิทยาลัยดิจิทัลในนิเวศประเทศไทย
อว 6001/ว4059 8/04/2565 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ
กกมท./ลข/ว11 11/04/2565 คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสัมมนาวิชาการ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
อว 68103.8/010 8/04/2565 ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรนครั้งที่ 15 ปี 2565 หัวข้อ "เมมเบรนสำหรับเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว" MST2022 (BCG economy)
อว 0201.2/ว6849 24/03/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนเชิญสถาบันอุดมศึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...

 

อว 0209.3/ว7754 7/04/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร อววน. ให้รู่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อศควรรษที่ 21 ครั้งที่ 1 เรื่อง "ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ : ระดับไหนที่ต้องไปให้ถึง"

 

อว 7213/ว145 1/04/2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 18
อว 0649.29/196 19/04/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม)

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนสิงหาคม)   
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนมิถุนายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนพฤษภาคม) 
  หนังสือแจ้งเวียน ประจำปี 2565 (เดือนมีนาคม) 
 Knowledge Management (KM)
 คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP)
 นโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 OKR (Objective & Key result)
 ระเบียบ-ข้อบัง-ประกาศ และใบคำร้องต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
 ประชาสัมพันธ์
 จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประกาศ
 ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 หนังสือเวียน
 เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 Internal Quality Audit agriculture and natural resources
 Download File


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.