ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนพฤษภาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  12-05-2565   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

สผ 0012/ว104 ...4/2565 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอให้เสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อว 7201/ว407 8/04/2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (the 2022 National and International Conference of The National Institute Development Administration :NIC-NIDA)
นร 0731.2/ว105 31/03/2565 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2565
อว 8116.12/ว005 25/04/2565 ศูนย์ความยั่งยืนวิศวกรรมระบบเมืองและการขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ "ข้ามทางม้าลาย ปลอดภัยจริงหรอ"
อว 7201/ว157 7/04/2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจำปี 2565
ทปอ.65/ว0255 25/04/2565 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย การดำเนินโครงการ อว.ชวนอุดมศึกษารัก(ษ์)สิ่งแวดล้อม ECOLIFE application
ชบ 0029.2/1882 18/04/2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน เมษายน 2565
อว 0208.4/ว7926 8/04/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน
อว 0202.3/ว8152 12/04/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2022

 

ศธ 5301.2/ว2149 26/04/2565 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สสวท.
วทต.230/2565 8/04/2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข่าววารสาร
อว 0407/ว6835 18/04/2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022
อว 0202.3/ว8801 22/04/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา

 

สพช 60248/2565 25/04/2565 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา "Thailand Quality Award Winner Conference 2021"
อว 0224.1/ว 8875 25/04/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แนวทางการดำเนินโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

 

อว 0624.1(4)/ว851 2/05/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมบูชาวัตถุมงคล พระพุทธสัพพัญญสุคโตองค์จำลอง และเหรียญเสมา
อว 0212/ว9209 28/04/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "นวัตกรรมรักษ์โลก"
อว 0652.03/1773 2/05/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ และขอเผยแพร่วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อว 0657.1200/0151 27/04/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
อว 0654.01(30)/ว983 18/04/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอส่งวารสารและเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการรับใช้สังคม

 

อว 0407/ว7048 21/04/2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565
พม 0504/1684 11/05/2565 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญส่งบทความวิชาการ (Call for Papers)

 

นร 0731.2/ว118 29/04/2565 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย เดือน เมษายน 2565
ทปอ.65/ว0296 6/05/2565 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยฯ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่นที่ 3
นร 0731.2/ว120 29/04/2565 สำนักงบประมาณ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565

 

รง 0414/ว693 6/05/2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และจัดส่งผู้สมัครแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

 

อว 04017/ว7926 3/05/2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การอบรมเรื่อง "เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย" ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022
อว 0202.4/ว9809 5/05/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาขอเชิญชวนหน่วยงานที่สนใจข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2566
อว 0635.06/ว423 6/05/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
พม 0504/1684 11/05/2565 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการด้านการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
อว 0603.17/ว561 5/05/2565 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล "์NCPD Innovation Award 2022"
อว 0610(3)/1346 18/05/2565 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยปัตตานี

 

อว 68015/ว0467 12/05/2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference (Online) "Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality"

 

ดศ(สพธอ) 511.11/ว256 25/04/2565 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2565

 

สว(ลปปท)0008/(ต)ว441 23/05/2565 คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
สว (ปปช)0008/(ต)ว465 23/05/2565 คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สศด.0301/ว01163 12/05/2565 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร City at the Next Level
 - 19/05/2565 บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด ขอนำเสนอแอปพลิเคชั่นใหม่ "Bangkok Post for Education"

 

วช 0401/8736 18/05/2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2565 (2022 Posdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)
อว 7008/e 1466  20/05/2022 คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เชิฐชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานชาติ The 18th International Symposium in Biocontrol and Biotechnology (ISBB2022)
สว (ศปส) 0008/(ต)ว471 24/05/2565 คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ประธานศาลปกครองสูงสุด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวการตรวจสอบประวัติฯ ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด
อว 0610(3)/1431 24/05/2565 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
อว 0202.2/ว10811 20/05/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัล L'Orael-UNESCO for Women in Science International Award ประจำปี ค.ศ.2023

 

มศป.0304/404 12/05/2565 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานพัฒนาด้านการสอนใน Conference :The Professional Teaching and Student Engagement in Higher Education,Thailand
สว (กตป) 0008/ว1890 24/05/2565 สำนักงาเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (เพิ่มเติม) จำนวน 1 คน

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนมิถุนายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนเมษายน)) 
  หนังสือแจ้งเวียน ประจำปี 2565 (เดือนมีนาคม) 
  หนังสือแจ้งเวียน ประจำปี 2565 (เดือนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนมกราคม) 
 Knowledge Management (KM)
 คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP)
 นโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 OKR (Objective & Key result)
 ระเบียบ-ข้อบัง-ประกาศ และใบคำร้องต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
 ประชาสัมพันธ์
 จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประกาศ
 ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 หนังสือเวียน
 เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 Internal Quality Audit agriculture and natural resources
 Download File


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.