ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนมิถุนายน)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  17-06-2565   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

 

เลขทะเบียน ลงวันที่ หน่วยงาน เรื่อง

 

 - 31/05/2565 บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ขออนุญาตติดประกาศประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างงาน
นร 1007.4/629 25/05/2565 สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.
 - 24/05/2565 บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จำกัด ขอแจ้งข่าวการจัดงานแสดงสินค้างานโพรแพ็ค เอเชีย 2022

 

นร 1401/ว3128 30/05/2565 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขอเชิญให้เสนอข้อมูลด้านคุณภาพและด้านราคาค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมโครงการจัดหาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สว (กสทช) 0008/(ต)ว520 30/05/2565 คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 

อสส 1117/213 31/05/2565 สวนสัตว์อุบลราชธานี แจ้งเวียนประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 4 (4-6)
สสคท.286/2565 17/05/2565 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่วยดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
สสคท.373/2565 23/05/2565 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เลื่อนกำหนดส่งแบบกรอกประวัติผู้รับการเสนอชื่อเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
ชบ 51010/ว356 23/05/2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2564 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

 

อว 0206.5/ว12082 7/06/2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการเปิดเผยและการส่งข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
อว 0649.01/2013 6/06/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การจัดนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565
พม 0703/ว180 1/06/2565 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเข้าร่วมแข่งขันงาน Hackathon ในประเด็นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเปราะบางในยุคการระบาดของโรค COVID - 19
สสคท.416/2565 1/06/2565 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

 

อว 6202/ว1959 2/06/2565 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566
อว 0207.4/ว12023 7/06/2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอรับการสนับสนุนการขับเคลื่อนอุทยานธรณีโลกสตูลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อว 0208.3/ว10969 23/05/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง รับสมัครขอรับทุนการศึกษาและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
อว 8129/ว0197 1/06/2565 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา การฝึกอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2565

 

อว 0656.15/ว0507 10/06/2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอประชาสัมพันธ์โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)
อว 0202.3/ว12049 7/06/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอคำขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566

 

สว (กตป) 0008/ว 550 7/06/2565 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (เพิ่มเติม)
ศธ 0671.10/359 27/05/2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนพฤษภาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนเมษายน)) 
  หนังสือแจ้งเวียน ประจำปี 2565 (เดือนมีนาคม) 
  หนังสือแจ้งเวียน ประจำปี 2565 (เดือนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนมกราคม) 
 Knowledge Management (KM)
 คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP)
 นโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 OKR (Objective & Key result)
 ระเบียบ-ข้อบัง-ประกาศ และใบคำร้องต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
 ประชาสัมพันธ์
 จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประกาศ
 ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 หนังสือเวียน
 เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 Internal Quality Audit agriculture and natural resources
 Download File


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.