ค้นหา:
 
  แผนยุทธศาสตร์ ปี 63-65 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  หมวด  นโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   วันที่ประกาศ  20-04-2563   ผู้ประกาศ  choochai Chaewchan  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  นโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  แผนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2565 
  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 64 
  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี64 
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 64 
  แผนยุทธศาสตร์ ปี 63-65 ทบทวน 64 
 Knowledge Management (KM)
 คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP)
 นโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 OKR (Objective & Key result)
 ระเบียบ-ข้อบัง-ประกาศ และใบคำร้องต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
 ประชาสัมพันธ์
 จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประกาศ
 ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 หนังสือเวียน
 เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 Internal Quality Audit agriculture and natural resources
 Download File


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.