ค้นหา:
 
" target="_blank">
 

7 มกราคม 2559  ☼ ประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดเทอม

8 มกราคม 2559 ☼ ร่วมกิจกรรมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

19 มกราคม 2559 ☼ โครงการอบรมเพื่อการผลิตตำรา

24 มกราคม 2559 ☼ ประชุมสัมมนา เรื่อง การจัการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558

27 พฤษภาคม 2559 ☼ โครงการแผนยุทธศาสตร์คณะ

1 กันยายน 2559 ☼ โครงการส่งเสริมและเพิ่มความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพด้านเกษตร

6 กันยายน 2559 ☼ ประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดเทอม

10 สิงหาคม 2559 ☼ กิจกรรมที่ 3 การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา

 
 
 
 
10 มกราคม 2560  ประชุมคณาจารย์
 
18 มกราคม 2560  โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัย
 
 
 
 
 
 
26 กันยายน 2560 ☼ งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะเกษตร (เพิ่มเติม)   ***รอก่อน***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 เมษายน 2562 ☼ กิจกรรมสัมพันธ์บางพระและประเพณีรดน้ำสงกรานต์

20 สิงหาคม 2562 ☼ คณะกรรมการตรวจแบบประเมิน และประเมินผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน

17 สิงหาคม 2562  ☼ กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว

11 กันยายน 2562  ☼ กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

23 สิงหาคม 2562 ☼ กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพฯ  (สาขาประมง)

14-15 กันยายน 2562 ☼ โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

26 สิงหาคม 2562 ☼ กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพฯ (สาขาเกษตรกลวิธาน)

9 กันยายน 2562 ☼ ร่วมรับฟังบรรยายการทำปุ๋ยหมัก

21 พฤศจิกายน 2562  ☼  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสยามแม็คโคร     

8 พฤศจิกายน 2562   ☼ ประชุมคณาจารย์กอ่นเปิดเทอม 2/2562   

24 พฤศจิกายน 2562   ☼  กิจกรรมวันเก็บเกี่ยวข้าว     

22 พฤศจิกายน 2562   ☼  เตรียมการจัดทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะฯ ปี 2563-2565      

(ระดับมหาวิทยาลัย) 1 ธันวาคม 2562   ☼  พิธีเปิดงานเกษตรบางพระแฟร์ ปี 2562

(ระดับมหาวิทยาลัย) 13 กันยายน 2562   ☼  โครงการฯ พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

(ระดับมหาวิทยาลัย) 13 กันยายน 2562   ☼  งานราชมงคลน้อมเกล้า   

(ระดับมหาวิทยาลัย) 11 พฤศจิกายน 2562   ☼  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562   

(ระดับมหาวิทยาลัย) 22 พฤศจิกายน 2562   ☼  งานแถลงข่าวการจัดงานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2562

 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼  ประจำปี 2563 ☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

7 มกราคม 2563 ☼ พิธีเปิดงานตะวันออกเกมส์

9 มกราคม 2563 ☼ กิจกรรมสานสัมพันธ์ของบุคลากร คณะเกษตรฯ 

27 กุมภาพันธ์ 2563 ☼ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ทบทวนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับสำนักงานคณบดี และ ระดับคณะ

3 กรกฎาคม 2563  ☼ ประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดเทอม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

10 พฤศจิกายน 2563  ประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดเทอม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

28 สิงหาคม 2563 ☼ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

15 ธันวาคม 2563   ร่วมประชุมระบบการจัดการความรู้ (KM) ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และด้านการบริหารจัดการ  

 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼  ประจำปี 2564 ☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

5 มีนาคม 2564  เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

28 มิถุนายน 2564   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

29 มิถุนายน 2564  โครงการ Agri Day

   หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.