ค้นหา:
 
 กิจกรรมคณะ/นักศึกษา  ค้นหาข่าว :
กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาทำบุญสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ประจำปี 2563 (อ่าน 718) 
กิจกรรมเกี่ยวข้าว ประจำปี 2563 (อ่าน 718) 
โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Upskill/Reskill/Newskill)  (อ่าน 741) 
ประชุมชี้แจงแนวทางโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) (อ่าน 720) 
ประชุมร่วมกับบริษัทไทยอีสเทิร์นกรุ๊ป และอาจารย์พงษ์ศักดิ์ พิบูลย์ศักดิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี เพื่อหารือทำความร่วมมือด้าน วิชาการ วิจัย และการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่อีอีซี และการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (อ่าน 706) 
หลักสูตรระยะสั้น ๓ หลักสูตร (อ่าน 717) 
ลงพื้นวิทยาลัยเทคนิคบางแสน เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรและหารือทำความร่วมมือทางวิชาการดัานนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยี  (อ่าน 724) 
ทำความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ล้อมรักออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด, บริษัทศุโขศาสตร์ จำกัด และบริษัท อาหารชั้นเลิศ จำกัด (อ่าน 721) 
ข้าร่วมงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีประจำปี๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๔๙ (อ่าน 716) 
งานเกษียณ ประจำปี 2563 (อ่าน 776) 
ตรวจประกัน 2562 (อ่าน 713) 
“พรรณไม้งาม อร่ามชล“  (อ่าน 713) 
สาขาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี อบรมการเพิ่มผลผลิตภาพสีข้าว (อ่าน 711) 
อบรมบุคลากร เสริมสร้างสมรรถนะการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ (อ่าน 714) 
ประชุมสรุปผลการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต (ในภาวะการณ์ฟื้นฟูเศรษฐกิจภาค เกษตรหลังวิกฤต COVID-๑๙) (อ่าน 712) 
การประชุมพิจารณา “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไผ่ ไม้เศรษฐกิจชุมชน จังหวัดชลบุรี” (อ่าน 712) 
การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเิ่มศักยภาพของไผ่ (อ่าน 714) 
Welcome Agri-RMUTTO 63 (อ่าน 716) 
การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต (อ่าน 709) 
รับมอบโคครุภัณฑ์ จำนวน 6 ตัว 13 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 712) 
มีข้อมูลทั้งหมด  137  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/7

1 2 3 4 5 6 7


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.