ค้นหา:
 
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ค้นหาข่าว :
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ (อ่าน 27)   
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 2 เสวนาวิชาการ “การพัฒนานักสัตวบาลไทยสู่สากล” (อ่าน 27)   
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 36)   
แต่งตั้งคณะกรรมการอยู่เวรกำกับติดตามการงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (อ่าน 23) 
แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี (อ่าน 16) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ Agri Day (อ่าน 41) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนเกษตร (อ่าน 31) 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 34) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 1 : ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการผลิตพืช (อ่าน 33) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 1 : โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้นสำหรับการทำงานและงานวิจัย (อ่าน 39) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายอาสาส่งเสริมสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนน่าอยู่เพื่อน้อง (อ่าน 44) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 45) 
แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ “การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ เลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน” (อ่าน 32) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานก่อนเข้าศึกษาในสาขาวิชาประมง (อ่าน 36) 
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์นวัตกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 63) 
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศเครื่องจักรกลเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 55) 
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์จำหน่ายผลผลิตงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 58) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างทักษะนักศึกษาผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน (อ่าน 54) 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (อ่าน 53) 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นายสุขเกษม) (อ่าน 47) 
มีข้อมูลทั้งหมด  628  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.