ค้นหา:
 
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ค้นหาข่าว :
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เขตพื้นที่บางพระ ปีการศึกษา 2565กิจกรรมที่ 2 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 32)   
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายใน มหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2565 (อ่าน 32)   
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (อ่าน 20)   
แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (อ่าน 18)   
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) (อ่าน 32) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม“แนวทางพัฒนาข้อเสนอโครงการขนาดใหญ่ เพื่อรองรับนโยบายภาครัฐ” (อ่าน 25) 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานวันหยุดราชการ (อ่าน 20) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาภาษาที่ 3 ให้นักศึกษา (อ่าน 45) 
แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนแบบเทียบประสบการณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) (อ่าน 39) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา (อ่าน 38) 
แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนแบบเทียบประสบการณ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) (อ่าน 37) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 32) 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานวันหยุดราชการ (อ่าน 26) 
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมที่ 2 อบรมการพัฒนาอาชีพสู่รากแก้วชุมชน ภายใต้ กิจกรรมการบริการวิชาการ - พัฒนารากแก้วชุมชน (อ่าน 63) 
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 44) 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างปัญหาพิเศษ (อ่าน 38) 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานวันหยุดราชการ (งานฟาร์ม สาขาวิชาประมง) (อ่าน 36) 
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (อ่าน 46) 
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมที่ 1 ประชุมสำรวจความต้องการของชุมชน ภายใต้ กิจกรรมการบริการวิชาการ - พัฒนารากแก้วชุมชน (อ่าน 52) 
แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 50) 
มีข้อมูลทั้งหมด  718  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
 Knowledge Management (KM)
 คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP)
 นโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 OKR (Objective & Key result)
 ระเบียบ-ข้อบัง-ประกาศ และใบคำร้องต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
 ประชาสัมพันธ์
 จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประกาศ
 ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 หนังสือเวียน
 เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 Internal Quality Audit agriculture and natural resources
 Download File


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.