ค้นหา:
 
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ค้นหาข่าว :
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (อ่าน 14)   
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (อ่าน 12)   
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 11)   
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานนอกเวลาราชการ (อ่าน 12)   
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (อ่าน 18)   
แต่งต้ังผู้ช่วยคณบดี (ด้านวางแผนและพัฒนา) (อ่าน 699) 
แต่งต้ังผู้ช่วยคณบดี (ด้านการบริหารงานฟาร์ม) (อ่าน 698) 
แต่งต้ังผู้ช่วยคณบดี (ด้านแนะแนว ประชาสัมพันธ์ และกิจการนักศึกษา) (อ่าน 11) 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (นายณัฐวุฒิ หมอยาดี) (อ่าน 695) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการการเพิ่มผลผลิตผลิตผลเกษตร ภายใต้ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (อ่าน 23) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ภายใต้ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (อ่าน 695) 
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “สานสัมพันธ์ที่ดีเพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร“ ผ่านระบบออนไลน์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 695) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ (อ่าน 694) 
แต่งตั้งคณะทํางานโครงการปลูกฟ้าทะลายโจรสู้ภัยโควิด-๑๙ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 693) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเกษตรสัมพันธ์ “Agri freshy Night” (อ่าน 41) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 2 การติดตามและประเมินผลสำเร็จของการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 692) 
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินโครงการเข้าร่วมสืบสานประเพณีปลูกข้าวและภูมิปัญญาการปลูกข้าว (อ่าน 693) 
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 695) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 2 วันดำนาปลูกข้าว ภายใต้ โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย (อ่าน 31) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษา และประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 693) 
มีข้อมูลทั้งหมด  655  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.