ค้นหา:
 
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ค้นหาข่าว :
(2565) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมต้นกล้าเกษตรราชมงคลตะวันออก กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 (อ่าน 1,376)   
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัมมนางานวิจัยประมง ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ครั้งที่ 1 (อ่าน 17) 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (อ่าน 19) 
เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษา และประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) (อ่าน 40) 
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานนอกเวลาราชการ งานแนะแนวการศึกษา และประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 39) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 1 โครงการยกระดับความรู้แม่ไก่ เพื่อพัฒนาลูกไก่ยุวเกษตร (อ่าน 42) 
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงาน โครงการยกระดับความรู้แม่ไก่ เพื่อพัฒนาลูกไก่ยุวเกษตร (อ่าน 25) 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์งานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 37) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเกษตรรุ่นเยาว์ผลิตอาหารปลอดภัย (อ่าน 18) 
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการบริหารงานฟาร์ม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 27) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีการดำนาเกี่ยวข้าววิถีไทย กิจกรรมที่ 1 วันเก็บเกี่ยวข้าว (อ่าน 54) 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 48) 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (อ่าน 47) 
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (อ่าน 38) 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สำขาวิชาพืชศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2) (อ่าน 48) 
แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน แบบเทียบประสบการณ์ รายวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือกล รหัสวิชา 01-31-103 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี (อ่าน 41) 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาออกแบบและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม (อ่าน 50) 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (อ่าน 66) 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (อ่าน 66) 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 54) 
มีข้อมูลทั้งหมด  672  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.