ค้นหา:
 
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ค้นหาข่าว :
ให้นักศึกษาช่วยงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ  (อ่าน 55) 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (อ่าน 47) 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 86) 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ (อ่าน 71) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะปฏิบัติการด้านการผลิตพืชปลอดภัย และสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 48) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสอนน้องดำนา ภายใต้ โครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น กับ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 60) 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (อ่าน 59) 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี (อ่าน 52) 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นางสาวอังควิภา อาจไธสง) (อ่าน 66) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าวเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าว (อ่าน 74) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายสร้างคนเพื่อสิ่งแวดล้อม (อ่าน 126) 
ให้นักศึกษาช่วยงานโครงการยกระดับความรู้แม่ไก่ เพื่อพัฒนาลูกไก่ยุวเกษตร  (อ่าน 139) 
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการโครงการยกระดับความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง พื้นที่บางพระ จังหวัดชลบุรี (อ่าน 100) 
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับความรู้แม่ไก่ เพื่อพัฒนาลูกไก่ยุวเกษตร (อ่าน 86) 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (อ่าน 85) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 108) 
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพประจำคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 115) 
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานบริการวิชาการและจัดนิทรรศการ ในงานพรรณไม้งามอร่ามชล ประจำปี 2563 (WAIT) (อ่าน 67) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการจัดนิทรรศการ “พรรณไม้งามอร่ามชล” ประจำปี ๒๕๖๓ (WAIT) (อ่าน 108) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 2 วันดำนาปลูกข้าว (อ่าน 77) 
มีข้อมูลทั้งหมด  614  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มทร.ตะวันออก ตอน การผ่อนคลายกับสวนคนเมือง
     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มทร.ตะวันออก ตอน การผ่อนคลายกับสวนคนเมือง สนใจอ่านเพิ่มเติมที่ https://anyflip.com/obti/anpm

     ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่
     

     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติตอน ไมโครพลาสติก ภัยใกล้ตัว จากทะเลสู่อาหาร
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.