ค้นหา:
 
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ค้นหาข่าว :
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนบางพระ (อ่าน 82) 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (อ่าน 73) 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (อ่าน 67) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 วันเก็บเกี่ยวข้าว (อ่าน 99) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร ในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง (เพิ่มเติม) (อ่าน 91) 
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานกิจกรรมจิตอาสา สาขาวิชาประมง (อ่าน 78) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา สาขาวิชาประมง (อ่าน 75) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง (เพิ่มเติม) (อ่าน 99) 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 76) 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 74) 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 90) 
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงานโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 83) 
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ (อ่าน 72) 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (อ่าน 65) 
ให้นักศึกษาช่วยงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ  (อ่าน 69) 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (อ่าน 64) 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 116) 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ (อ่าน 92) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะปฏิบัติการด้านการผลิตพืชปลอดภัย และสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 68) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสอนน้องดำนา ภายใต้ โครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น กับ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 79) 
มีข้อมูลทั้งหมด  628  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.