ค้นหา:
 
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ค้นหาข่าว :
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเกษตรสัมพันธ์ Agri freshy Night (อ่าน 139) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการดอกหญ้าเกมส์ 2563 (อ่าน 123) 
แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานด้านการพัฒนาการสื่อสารองค์กร เว็บไซต์ และการประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 77) 
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพประจำคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 76) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมวันปลูกต้นไม้และบิ๊กคลีนนิ่งเกษตรราชมงคลตะวันออก ภายใต้ โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ (อ่าน 111) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 เสวนาสืบสานประเพณีวิ่งควายและภูมิปัญญาการใช้แรงงาน จากควายในการเกษตร จังหวัดชลบุรี  (อ่าน 98) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 6 การจัดทำศูนย์เรียนรู้หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีและภูมิปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้ทางเศรษฐกิจของชุมชน  (อ่าน 93) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์  (อ่าน 86) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเข้าร่วมสืบสานประเพณีปลูกข้าวและภูมิปัญญาการปลูกข้าว (อ่าน 105) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 1 การเพิ่มทักษะการปฏิบัติด้านปลูกพืชภายใต้การปลูกแบบระบบอินทรีย์ (อ่าน 81) 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (อ่าน 92) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 6 การประกอบการนมเกษตรบางพระเชิงพาณิชย์ (อ่าน 80) 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับหน่วยงานสนับสนุน : สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 92) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โครงการย่อยที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและจำหน่ายกล้วยไม้จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยไม้ศรีราชา (อ่าน 85) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาประมงสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ (อ่าน 91) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาอาชีพสู่รากแก้วชุมชน หัวข้ออบรมที่ 5 การอบรมพัฒนาอาชีพสู่รากแก้วชุมชน (การผลิตพืชในระบบอินทรีย์) (อ่าน 82) 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (อ่าน 73) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 132) 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (อ่าน 101) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ ภายใต้ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (อ่าน 98) 
มีข้อมูลทั้งหมด  628  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    6/32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.