ค้นหา:
 
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ค้นหาข่าว :
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิอาจารย์อุดม จันทรศิริ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 117) 
แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 138) 
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 115) 
แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 146) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม : เตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานก่อนเข้าศึกษาในสาขาวิชาประมง (อ่าน 114) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมราชมงคลตะวันออกคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ (อ่าน 113) 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาประมง (อ่าน 101) 
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานกิจกรรมที่ 3 young smart farmer  (อ่าน 113) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 3 young smart farmer (อ่าน 130) 
แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 98) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “กิจกรรมแผนพัฒนาวิชาการและพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ไผ่“ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 115) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ “การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน” (อ่าน 111) 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 95) 
แต่งตั้งคณะกรรมการ “จัดทำยุทธศาสตร์ไผ่จังหวัดชลบุรี : แผนพัฒนาพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ไผ่“ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 103) 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาสัตวศาสตร์ (อ่าน 146) 
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 (อ่าน 131) 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบและสร้างสรรค์ภูมิทัศน์ หลักสูตรปรับปรุง 2564 (อ่าน 127) 
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ (อ่าน 131) 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นายหนูจันทร์ ศิริสุวรรณ์) (อ่าน 116) 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี (อ่าน 123) 
มีข้อมูลทั้งหมด  628  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    7/32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.