แนะนำสาขาวิชา
  บุคลากร
  สาขาออกให้บริการชุมชน
  หลักสูตรเกษตรกลวิธาน
  สื่อการเรียนรู้
  Link หน่วยงาน
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  94
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  922
 เยี่ยมชมปีนี้ :  7,623
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  56,225
 IP :  3.236.122.9
 เริ่มนับวันที่  30 พฤศจิกายน 2559

คำขวัญ ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 
คำขวัญ
“สู้งาน วิชาการดี มีวินัย ใส่ใจสังคม”
ปณิธาน
“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญ สู่การเป็นผู้นำที่มีคุณภาพของสังคม และสร้างความเข้มแข็ง ให้ชุมชน”
วิสัยทัศน์
“เป็นผู้นำการจัดการศึกษาด้านเกษตรศาสตร์ที่มีคุณภาพระดับชาติ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”
พันธกิจ
1. การจัดการศึกษาด้านเกษตรศาสตร์ที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน สังคม
3. บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็มภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรกลวิธาน)
ชื่อย่อภาษาไทย    :วท.บ. (เกษตรกลวิธาน)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Agricultural Mechanization)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : B.S. (Agricultural Mechanization) 

ปรัชญา  ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
1.ปรัชญา
เกษตรกรรมมีความจำเป็นและส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ทุกคน คุณภาพและปริมาณผลผลิตทางกาเกษตรขึ้นยุกับเครื่องจักรกลการเกษตร ดังนั้นความรู้ความสามารถและการปฏิบัติงาน ในเรื่องเครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยี การลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงมีความสำคัญควบคู่ไปกับการมีคูณธรรมและจริยธรรม

2.ความสำคัญ
          หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน มุ่งเน้นให้การศึกษาและส่งเสริมความรู้เพื่อการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาและพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักกลเกษตร ประเภท ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้งชลประทาน ซึ้งเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการประกอบวิชาชีพเกษตรกรรมของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)มียุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน เพื่อให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตที่มั่นคงและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้าเกษตรและพลังงานที่มีมูลค่าเพิ่ม มีคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาดในระดับราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ซึ่งได้มีแนวทางการดำเนินงานโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการปละเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาด้านเครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยี โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ศึกษาและเน้นการวิจัย รวมทั้งพัฒนาด้านการเกษตรและเทคโนโลยีในมิติต่างๆ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้กับเกษตรกรในการเลือกใช้เครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยีในงานเกษตรกรรมอย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นการกำหนดโครงสร้างหลักสูตร จึงได้คำนึงถึงเนื้อหาความรู้ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ เข้าด้วยกัน บูรณาการเป็นองค์ความรู้ด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรกลเกษตร ประเภทก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้งชลประทาน โดยเน้นทักษะการศึกษา การวิจัย การค้นคว้าปฏิบัติงานด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงการมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 
3.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
          เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรกลวิธาน ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้คือ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณ มีระเบียบวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อดทน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
  2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ผลิตบัณฑิตให้สามารถวิเคราะห์ วางแผนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ ตลอดจนรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
  4. ผลิตบัณฑิตให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทั้งในหน้าที่รับผิดชอบและสามารถเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆ ทั้งในงานและในส่วนที่สนใจได้ด้วยตัวเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
  5. ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการสื่อสารระหว่างกลุ่มคนในระดับต่างๆ ขององค์กรได้อย่างเหมาะสม

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดฝึกอบรมเริ่องข้าวเพื่อสุขภาพ และพลังงานสะอาดในระบบน้ำควบคุมผ่านอินเตอร์เนตเพื่อการเกษตร
งานพรรณไม้งามอร่ามชล 2562
กิจกรรมคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ
กิจกรรมสัญจรของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.