แนะนำสาขาวิชา
  บุคลากร
  สาขาออกให้บริการชุมชน
  หลักสูตรเกษตรกลวิธาน
  สื่อการเรียนรู้
  Link หน่วยงาน
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  81
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  909
 เยี่ยมชมปีนี้ :  7,610
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  56,212
 IP :  3.236.122.9
 เริ่มนับวันที่  30 พฤศจิกายน 2559


LINK E-Book สำหรับ นักศึกษา ดาวน์โหลด หนังสือเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ฟรี 


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอน

 1. https://svbitec.files.wordpress.com/2013/09/introduction-to-electrical-engineering.pdf
 2. https://elearning2.uniroma1.it/pluginfile.php/169327/mod_folder/content/0/Fundamentals%20of%20Electrical%20Engineering%20by%20Giorgio%20Rizzoni.pdf
 3. http://een.iust.ac.ir/profs/Abdolali/Principles%20Of%20Electrical%20Engineering/Principles%20and%20Applications%20of%20Electrical%20Engineering%203rd%20(Rizzoni).pdf
 4. https://www.clemson.edu/cecas/departments/ece/document_resource/undergrad/electronics/CInquiryLabManual.pdf
 5. http://sabotin.ung.si/~mv0029/pdf/Alexander_2.pdf
 6. http://bank.engzenon.com/download/54d9982d-b904-4b3e-8c06-79f7c0feb99b/Fundamentals_Of_Electric_Circuits-5th-Edition.pdf
 7. https://www.abctlc.com/downloads/courses/BasicElectricity.pdf
 8. http://research.iaun.ac.ir/pd/naghsh/pdfs/UploadFile_6569.pdf
 9. http://eng.harran.edu.tr/~msuzer/files/edt/edt.pdf
 10. https://cjitseee.files.wordpress.com/2012/12/electric-circuits-analysis.pdf
 11. https://faculty.psau.edu.sa/filedownload/doc-9-pdf-
  8b8cd5cadbd34b4c7e7be2eaf8457e3f-original.pdf

การคิดค่าไฟฟ้า

 1. https://www.mea.or.th/upload/download/file_0cbe47e5f271ef298469220a52ae00d8.pdf
 2. http://www.tm.mahidol.ac.th/asset-management/sites/default/files/FT_3.pdf

 
งานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

 1. https://www.youtube.com/channel/UCD6f1YawkKlwLomLBw_o2tQ/videos
 2. http://irrigation.rid.go.th/rid8/communication/royal_coin/electrical/std%20electrical.pdf
 3. http://www.tatc.ac.th/files/10020216161146_11060812125946.pdf
 4. http://building.cmtc.ac.th/main/images/stories/Taweesak/unit_3.pdf
 5. http://www2.dede.go.th/bhrd/old/Download/file_handbook/Pre_Elec/Elec_1.pdf
 6. http://www2.dede.go.th/bhrd/old/Download/file_handbook/Pre_Elec/Elec_2.pdf
 7. http://www2.dede.go.th/bhrd/old/Download/file_handbook/Pre_Elec/Elec_3.pdf
 8. http://www2.dede.go.th/bhrd/old/Download/file_handbook/Pre_Elec/Elec_4.pdf
 9. http://www2.dede.go.th/bhrd/old/Download/file_handbook/Pre_Elec/Elec_5.pdf
 10. http://www2.dede.go.th/bhrd/old/Download/file_handbook/Pre_Elec/Elec_6.pdf

 
 
 
ส่วนเนื้อหาของงานอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและหนังสืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ้างอิง
ความรู้จาก EDLTV

 1. http://edltv.thai.net/vocation/
 2. http://edltv.thai.net/vocation/index.php?option=com_edl&task=course&cid=40
 3. http://edltv.thai.net/vocation/index.php?option=com_edl&task=course&cid=40&limitstart=12
 4. http://edltv.thai.net/vocation/index.php?option=com_edl&task=course&cid=33
 5. http://edltv.thai.net/vocation/index.php?option=com_edl&task=course&cid=33&limitstart=12

สารกึ่งตัวนำและไดโอด

 1. http://edltv.thai.net/courses/135/
 2. http://www.g-tech.ac.th/vdo/ELECTRICdoc/วิชาช่าง/E-BOOK%20BASIC%20ELECTRIC%20AND%20ELECTRONICS/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร/บทที่%201%20สารกึ่งตัวนำและไดโอด.pdf
 3. http://www.g-tech.ac.th/vdo/ELECTRICdoc/วิชาช่าง/E-BOOK%20BASIC%20ELECTRIC%20AND%20ELECTRONICS/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/บทที่%201%20สารกึ่งตัวนำ.pdf
 4. http://webstaff.kmutt.ac.th/~ekapon.siw/ENE103/Kamon/Electro_Elec_CH3.doc
 5. http://edltv.thai.net/courses/135/50scM3-KO050202.pdf
 6. https://navapadol.files.wordpress.com/2015/09/e0b89ae0b897e0b897e0b8b5e0b9888.pdf
 7. http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/vichaipage/chap6.pdf
 8. http://elearning.psru.ac.th/courses/236/lession%202.pdf

 
 
ไดโอด

 1. http://www.g-tech.ac.th/vdo/ELECTRICdoc/วิชาช่าง/E-BOOK%20BASIC%20ELECTRIC%20AND%20ELECTRONICS/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/บทที่%202%20ไดโอด.pdf
 2. https://www.cstc.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/Aหน่วยที่-2.pdf
 3. http://pws.npru.ac.th/thawatchait/data/files/บทที่%201%20การทดลองหาคุณลักษณะของไดโอด%20และการประยุกต์ใช้งาน%281%29.pdf
 4. http://fivedots.coe.psu.ac.th/~kdamrong/lecture/be/slidepdf/BE02%20Diode.pdf
 5. http://fivedots.coe.psu.ac.th/~kdamrong/lecture/beslide/50BE03%20Diode%20App%2050.pdf

 
ซีเนอร์ไดโอด

 1. http://www.g-tech.ac.th/vdo/ELECTRICdoc/วิชาช่าง/E-BOOK%20BASIC%20ELECTRIC%20AND%20ELECTRONICS/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/บทที่%203%20ซีเนอร์ไดโอด.pdf
 2. http://pws.npru.ac.th/thawatchait/data/files/บทที่%202%20การทดลองซีเนอร์ไดโอด%20และการประยุกต์ใช้งาน.pdf
 3. http://www.pattayatech.ac.th/files/150511088454389_15051211110102.pdf

LED

 1. http://digi.library.tu.ac.th/thesis/it/0671/10CHAPTER_2.pdf
 2. http://www.tieathai.org/images/intro_1479229183/final.pdf
 3. https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSTNSRU/article/download/42078/34763/
 4. http://www.arch.chula.ac.th/ejournal/files/article/znyItzeM9eThu95555.pdf
 5. http://www.lampangtc.ac.th/mnfile/branch5/file/knowledge/LEDOverview.pdf
 6. http://www.enconlab.com/matching_fund/downloads/Declaration/5_4LED.pdf
 7. http://www.ele.uri.edu/courses/ele432/spring08/LEDs.pdf
 8. http://researchs.eng.cmu.ac.th/UserFiles/File/Journal/24_3/07.pdf

 
ทรานซิสเตอร์

 1. http://www.g-tech.ac.th/vdo/ELECTRICdoc/วิชาช่าง/E-BOOK%20BASIC%20ELECTRIC%20AND%20ELECTRONICS/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร/บทที่%203%20ทรานซิสเตอร์.pdf
 2. http://www.ctc.ac.th/ctc/index.php/download/category/65-2016-12-20-02-14-57?download=787%3A-6-
 3. http://www.tnk.ac.th/data%20file/Research/Transistors%20and%20applications.pdf
 4. http://edltv.thai.net/courses/135/50scM3-KO060305.pdf
 5. https://fivedots.coe.psu.ac.th/~kpatimakorn/240-206/e-book/chap3.pdf
 6. http://www.suadet.yolasite.com/resources/042223011/04222301_Review%20of%20BJT.pdf
 7. http://elecpnt.rmutl.ac.th/attachments/015_el_lesson4.pdf
 8. http://mixsound.orgfree.com/Electronics%20Device/LAB/Lab5/TRANSISTOR.pdf
 9. http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15102013133432.pdf
 10. http://www.te.kmutnb.ac.th/~msn/bjt.pdf

 
เจเฟตและมอสเฟต

 1. http://www.ctc.ac.th/ctc/index.php/download/category/65-2016-12-20-02-14-57?download=794%3A-14-
 2. https://www.cstc.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/Aหน่วยที่-6.pdf
 3. http://pws.npru.ac.th/thawatchait/data/files/บทที่%205%20คุณลักษณะมอสเฟต%20และวงจรไบอัส.pdf
 4. http://elecmns.rmutl.ac.th/EN302/EN302_LT09.pdf
 5. http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_16051815153529.pdf
 6. http://fivedots.coe.psu.ac.th/~kdamrong/lecture/beslide/50BE08%20FET.pdf
 7. http://www.suadet.yolasite.com/resources/042223011/04222301_Review%20of%20MOSFET.pdf
 8. http://www.pattayatech.ac.th/files/150511088454389_15051211110133.pdf
 9. http://www.research-system.siam.edu/images/researchin/Analysis_and_Design_of_CMOS_Voltage_Controlled_Grounding_Resistance_Circuit/6งานวจย49_บทท_2_.pdf
 10. http://dk.coe.psu.ac.th/lecture/beslide/51BE08%20FET%20520123.pdf
 11. http://www.g-tech.ac.th/vdo/ELECTRICdoc/วิชาช่าง/E-BOOK%20BASIC%20ELECTRIC%20AND%20ELECTRONICS/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร/บทที่%207%20อุปกรณ์อิเล็ก%20กำลังเยื้องต้น.pdf

 
SCR

 1. http://www.ctc.ac.th/ctc/index.php/download/category/65-2016-12-20-02-14-57?download=795%3A-15-
 2. http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15051115151222.pdf
 3. http://te.kmutnb.ac.th/~msn/221309lab12.pdf
 4. http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~tarporn/492/LabSheet/SCR.pdf
 5. http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~tarporn/384/LabSheet/TTD.pdf

 
ไดแอค,ไตรแอค

 1. http://www.ctc.ac.th/ctc/index.php/download/category/65-2016-12-20-02-14-57?download=796%3A-16-
 2. http://narong.ece.engr.tu.ac.th/ei444/document/contro_triac.pdf
 3. http://www.pattayatech.ac.th/files/150511088454389_15051211115147.pdf
 4. http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15051115151223.pdf
 5. https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/EeZNluzYD/Document/FK416TE_1_A3.pdf
 6. http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/bitstream/123456789/7130/2/Fulltext.pdf

 
วงจรรักษาระดับแรงดัน

 1. http://www.te.kmutnb.ac.th/~msn/221419power.pdf
 2. http://pws.npru.ac.th/thawatchait/data/files/บทที่%209%20วงจรแหล่งจ่ายไฟแบบเชิงเส้น%201.pdf
 3. http://www.rms.uttc.ac.th/files/27316_17112418185244.pdf
 4. http://www.g-tech.ac.th/vdo/ELECTRICdoc/วิชาช่าง/E-BOOK%20BASIC%20ELECTRIC%20AND%20ELECTRONICS/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร/บทที่%205%20วงจรคุมค่าแรงดัน.pd
 5. http://elecmns.rmutl.ac.th/EN302/EN302_LT03.pdf
 6. http://www.tatc.ac.th/files/1105111010161273/files/regulated_power_supplies.docx
 7. http://www.cewmedia.com/article/169/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf

 
ออปแอมป์

 1. http://www.rmuti.ac.th/user/kittiwut/company_files/measure_pdf/unit_7.pdf
 2. http://academic.udru.ac.th/~banyat/EL00202/05chapter5.pdf
 3. http://eng.sut.ac.th/me/meold/1_2552/437306/Op-Amp.ppt
 4. http://www.te.kmutnb.ac.th/~msn/213332han09.pdf
 5. http://www.ayuttech.ac.th/2017/images/pdf/opamp/opamp7.pdf
 6. http://www.elfit.ssru.ac.th/supayotin/pluginfile.php/265/block_html/content/ใบงาน6วงจรเครื่องขยายออปแอมป์.pdf
 7. http://dk.coe.psu.ac.th/lecture/beslide/51BE10%20Op-amp.pdf
 8. http://www.g-tech.ac.th/vdo/ELECTRICdoc/วิชาช่าง/E-BOOK%20BASIC%20ELECTRIC%20AND%20ELECTRONICS/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/บทที่%206%20ออปแอมป์เปรียบเทียบแรงดัน.pdf
 9. http://www.suadet.yolasite.com/resources/042223011/7.04222301_OP-AMP_Present.pdf
 10. http://dspace.spu.ac.th/bitstream/123456789/4808/4/%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201-5.pdf
 11.  

 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 1. http://www.tl.ac.th/document/siripong/1.pdf
 2. http://www.tl.ac.th/document/siripong/2.pdf
 3. http://www.tl.ac.th/document/siripong/3.pdf
 4. http://www.tl.ac.th/document/siripong/4.pdf
 5. http://www.tl.ac.th/document/siripong/5.pdf
 6. http://www.tl.ac.th/document/siripong/6.pdf
 7. http://www.tl.ac.th/document/siripong/7.pdf
 8. http://www.tl.ac.th/document/siripong/8.pdf
 9. http://www.tl.ac.th/document/siripong/9.pdf
 10. http://www.tl.ac.th/document/siripong/10.pdf
 11. http://www.tl.ac.th/document/siripong/11.pdf

 ขอบคุณเอกสารจาก http://www.g-tech.ac.th/electric.html

 1. ดาวโหลดเอกสาร สื่อการเรียนรู้สาขาอิเล็กทรอนิกส์     คู่มือความปลอดภัยในสถานประกอบการPhoto_Prox _Book
  งานไฟฟ้าและอิเล็กเบื้องต้น
  บทที่ 1 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  บทที่ 2 แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
  บทที่ 3 กฏของโอห์ม
  บทที่ 6 อุปกรณ์ป้องกัน
  บทที่ 7 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  บทที่ 8 หม้อแปลงไฟฟ้า
  ดิจิตอลเบื้องต้น
  บทที่ 1 ระบบเลขฐาน
  บทที่ 2 ฟังก์ชันลอจิก
  บทที่ 3 พีชคณิตบูลีน
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ
  บทที่ 2 ไดโอด
  บทที่ 3 ซีเนอร์ไดโอด
  บทที่ 4 ทรานซิสเตอร์
  บทที่ 5 ออปแอมป์ เบื้องต้น
  บทที่ 6 ออปแอมป์เปรียบเทียบแรงดัน
  บทที่ 7 ไอซี คุมค่าแรงดัน
  บทที่ 8 ไอซีตั้งเวลา
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
  บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำและไดโอด
  บทที่ 2 วงจรเรียงกระแส
  บทที่ 3 ทรานซิสเตอร์
  บทที่ 4 อุปกรณ์อิเล็ก ทางแสง
  บทที่ 5 วงจรคุมค่าแรงดัน
  บทที่ 6 สารกึ่งตัวนำและไดโอด
  บทที่ 7 อุปกรณ์อิเล็ก กำลังเยื้องต้น
  เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  บทที่ 1 โครงสร้างและหลักการทำงาน
  บทที่ 2 มัลติมิเตอร์ชนิดแอนะล็อก
  บทที่ 3 มัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอล
  บทที่ 4 โวล์ต แอมป์ โอห์ม
  บทที่ 5 กิโลวัตต์ฮาว
  บทที่ 6 ออสซิลโลสโคป
  บทที่ 7 เครื่องกำเนิดสัญญาณ

คณิตศาสตร์ทางไฟฟ้า ขอบคุณ https://www.cstc.ac.th/

  คำนำ-สาà..> 2018-06-26 11:54 395K  
  ปกเอกสà¸..> 2018-06-26 11:54 64K  
  สอบปลาà¸..> 2018-06-26 11:54 3.0M  
  หน่วยทà¸..> 2018-06-26 11:54 7.4M  
  หน่วยทà¸..> 2018-06-26 11:54 8.3M  
  หน่วยทà¸..> 2018-06-26 11:54 6.7M  
  หน่วยทà¸..> 2018-06-26 11:54 7.1M  
  หน่วยทà¸..> 2018-06-26 11:54 8.6M  
  หน่วยทà¸..> 2018-06-26 11:54 7.5M  
  หน่วยทà¸..> 2018-06-26 11:54 7.5M  
  หน่วยทà¸..> 2018-06-26 11:54 6.0M  
  หน่วยทà¸..> 2018-06-26 11:54 11M  
  หน่วยทà¸..> 2018-06-26 11:54 19M  
  หน่วยทà¸..> 2018-06-26 11:54 7.4M  
  หน่วยทà¸..> 2018-06-26 11:54 11M  
  หน่วยทà¸..> 2018-06-26 11:54 1.9M  
  แผนปฏิà¸..> 2018-06-19 14:07 889K  
  แผนยุทà¸..>

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดฝึกอบรมเริ่องข้าวเพื่อสุขภาพ และพลังงานสะอาดในระบบน้ำควบคุมผ่านอินเตอร์เนตเพื่อการเกษตร
งานพรรณไม้งามอร่ามชล 2562
กิจกรรมคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ
กิจกรรมสัญจรของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.