test
  1212
  แนะนำสาขาวิชา
  บุคลากร
  โครงการด้านวิทย์ฯ
  โครงการด้านบริการวิชาการ
  โครงการด้านทำนุบำรุงฯ
  งานวิจัยอาจารย์
  งานฟาร์มสาขาสัตวศาสตร์
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ฝึกงาน/สหกิจศึกษา
  Link หน่วยงาน
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  45
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  477
 เยี่ยมชมปีนี้ :  2,818
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  361,080
 IP :  3.236.122.9
 เริ่มนับวันที่  30 พฤศจิกายน 2559
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

ปรัชญา >>> มุ่งผลิตบัณฑิตสัตวศาสตร์ที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพ เป็นคนดี มีคุณภาพ สู่สังคม
ปณิธาน >>> ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
วิสัยทัศน์ >>> จัดการศึกษาด้านการเกษตรที่ได้มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ

     1. ผลิตบัณฑิตมุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     2. บริการวิชาการแก่สังคมด้านวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน
     3. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
     4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมวัตถุประสงค์

     1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม อดทน สู้งาน มีความซื่อสัตย์ เห็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสำคัญ
     2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ สามารถปฏิบัติงานวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
     4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ใฝ่รู้ คิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
     5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

สัตวศาสตร์ ทำบุญสาขา
เยี่ยมชมฟาร์มสัตวศาสตร์
นักศึกษาสัตวศาสตร์ ร่วมแรงสามัคคีดำนา 22. สิงหาคม 2563
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.