test
  1212
  แนะนำสาขาวิชา
  บุคลากร
  โครงการด้านวิทย์ฯ
  โครงการด้านบริการวิชาการ
  โครงการด้านทำนุบำรุงฯ
  งานวิจัยอาจารย์
  งานฟาร์มสาขาสัตวศาสตร์
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ฝึกงาน/สหกิจศึกษา
  Link หน่วยงาน
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  47
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  479
 เยี่ยมชมปีนี้ :  2,820
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  361,082
 IP :  3.236.122.9
 เริ่มนับวันที่  30 พฤศจิกายน 2559

ประวัติความเป็นมา


     เริ่มแรกสาขาวิชาสัตวศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะเกษตรศาสตร์บางพระ ซึ่งได้ดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เกษตรศาสตร์ใน 4 สาขาวิชาเอก คือ พืชศาสตร์-พืชไร่นา, พืชศาสตร์-พืชสวน, สัตวศาสตร์ และเกษตรศึกษา ตั้งแต่พ.ศ.2518 โดยสังกัดอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ต่อมาในพ.ศ.2532 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามใหม่ เป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ได้รับประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใต้ พ.ร.บ. ดังกล่าว ทำให้เกิดการรวมวิทยาเขตบางพระ, วิทยาเขตจันทบุรี, วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ, วิทยาเขตอุเทนถวาย และคณะเกษตรศาสตร์บางพระ เป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก


     ปัจจุบันสาขาวิชาสัตวศาสตร์ สังกัดในคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ มีที่ตั้งอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำบางพระ  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี


          สาขาวิชาสัตวศาสตร์มีภารกิจสำคัญ 4 ด้านคือ 
         >>> ด้านที่ 1 การเรียนการสอน
         >>> ด้านที่ 2 การวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
         >>> ด้านที่ 3 การบริการวิชาการแก่ชุมชน
         >>> ด้านมี่ 4 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม      การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างการบริหาร มีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการสนับสนุนให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างราบรื่น รวมทั้งการรับผิดชอบในการบริหารองค์กรและภาระกิจอื่นๆ ที่กล่าวข้างต้น มีผู้จัดการฟาร์มดูแลบริหารงานฟาร์มของสาขาวิชาให้สามารรองรับการฝึกปฏิบัติและการศึกษาทดลองต่างๆ ของนักศึกษา


สัตวศาสตร์ ทำบุญสาขา
เยี่ยมชมฟาร์มสัตวศาสตร์
นักศึกษาสัตวศาสตร์ ร่วมแรงสามัคคีดำนา 22. สิงหาคม 2563
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.