รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   ผศ.ศักดา กลิ่นสุคนธ์
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภท :   อาจารย์