รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   รศ.สุชาติ ชัยวรกุล
ตำแหน่ง :   รองศาสตราจารย์
ประเภท :   อาจารย์
ตำแหน่งบริหารในสาขาวิชา  >>>  หัวหน้างานวิจัย