รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   ดร.ปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์
ตำแหน่ง :   อาจารย์
ประเภท :   อาจารย์
หัวหน้างานพัสดุ