รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   ผศ.อโณชา บูรมปรมากุล
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภท :   อาจารย์
หัวหน้างานสหกิจศึกษา