รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวภัทราภรณ์ แสงสุข
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการและงานสารบรรณ
ส่วนราชการ :   สำนักงานสาขา
ประเภท :   เจ้าหน้าที่