รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   ดร.ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ
ตำแหน่ง :   อาจารย์
ประเภท :   อาจารย์