รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   นายธีรพงษ์ ผูกพรม
ตำแหน่ง :   นักวิชาการสัตวบาล
ส่วนราชการ :   งานฟาร์ม
ประเภท :   เจ้าหน้าที่