รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวจำนงค์ พิมขาว
ตำแหน่ง :   แม่บ้านประจำสาขาวิชาและดูแลอาคารแปรรูปนมและผลิตภัณฑ์นม
ส่วนราชการ :   สำนักงานสาขา
ประเภท :   เจ้าหน้าที่