รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   นายบุญชู ฉุนกระโทก
ตำแหน่ง :   ลูกจ้างชั่วคราว ประจำงานฟาร์มโคนม
ส่วนราชการ :   งานฟาร์ม
ประเภท :   เจ้าหน้าที่