รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   นายวิศิษฐ์ เพียรจิตร
ตำแหน่ง :   ลูกจ้างเหมา ประจำงานฟาร์มสุกร
ส่วนราชการ :   งานฟาร์ม
ประเภท :   เจ้าหน้าที่