รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   นายพิชัย เจริญแสนสวย
ตำแหน่ง :   ลูกจ้างเหมา ประจำงานฟาร์มโคเนื้อ-โคนม
ส่วนราชการ :   งานฟาร์ม
ประเภท :   เจ้าหน้าที่