ค้นหา:
 
 
  นโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ     
แผนยุทธศาสตร์ ปี 63-65 ทบทวน 2565 (อ่าน 21)17-12-2564
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 2565 (อ่าน 17)17-12-2564
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี 65 (อ่าน 20)17-12-2564
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2565 (อ่าน 23)17-12-2564
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 64 (อ่าน 754)21-06-2564
  OKR (Objective & Key result)     
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตาม OKRs ประจำปี 2563 (อ่าน 760)04-01-2564
OKR รายบุคคลของคณาจารย์ (อ่าน 750)04-01-2564
OKR สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี (อ่าน 748)04-01-2564
OKR สาขาวิชาประมง (อ่าน 758)04-01-2564
OKR สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 754)04-01-2564
  ระเบียบ-ข้อบัง-ประกาศ และใบคำร้องต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต     
1. ประกาศกระทรวง-เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2558 (อ่าน 751)11-11-2563
2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 (อ่าน 736)11-11-2563
3. ข้อบังคับฯ-การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา-พ.ศ.-2561 (อ่าน 748)11-11-2563
4. ระเบียบฯ-การบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2563 (อ่าน 769)11-11-2563
5. ประกาศ-การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2550 (อ่าน 748)11-11-2563
  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา     
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (อ่าน 94)
รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ (เกษตรบางพระ) มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ คิดประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายการบริหารงานฟาร์ม และ อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์ ได้เข้าร่วมปลูกต้นไม้ ในงาน “ ๒๑ ตุลาคม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ “ โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดชลบุรี ร่วมปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี ...
เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการ “การปลูกพืชสมุนไพรใน ระบบการปลูกพืชร่วมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร“  (อ่าน 79)
รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ (เกษตรบางพระ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการ “การปลูกพืชสมุนไพรใน ระบบการปลูกพืชร่วมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร“ โดยความร่วมมือ ของ 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี กลุ่ม บริษัทไทยอีสเทิร์นกรุ๊ปจำกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะ แพทย์แผนไทย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุมสำนักงาน เกษตรและสหกรณ์ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ...
ได้รับรางวัล เกียรติบัตรและเข็มเชิดซูเกียรติข้าราชการ พลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทข้าราชการสายวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (อ่าน 74)
รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัล เกียรติบัตรและเข็มเชิดซูเกียรติข้าราชการ พลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทข้าราชการสายวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ โดยได้รับมอบจาก ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมถ่าย รูปร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ...
การจัดกิจกรรม มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 (อ่าน 806)
  ประชาสัมพันธ์     
แนะนำหนังสือ English for Writing Research Papers & English for Presentations at International Conferences (อ่าน 19)07-01-2565  
สวัสดีปีใหม่ 2565 (อ่าน 19)06-01-2565  
(COVID-19) สำหรับบุคลากร และนักศึกษาที่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน (เข็มที่ 1 และ เข็มที่ 3)  (อ่าน 23)06-01-2565  
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง (อ่าน 18)06-01-2565  
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565 (อ่าน 38)09-12-2564
  จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ     
จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน ลำไยเถา (อ่าน 62)
จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน วิถีเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง (อ่าน 801)
ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ...
จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน การผ่อนคลายกับสวนคนเมือง  (อ่าน 766)
จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มทร.ตะวันออก ตอน การผ่อนคลายกับสวนคนเมือง สนใจอ่านเพิ่มเติมที่ https://anyflip.com/obti/anpm ...
จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน ไมโครพลาสติก ภัยใกล้ตัว จากทะเลสู่อาหาร (อ่าน 965)
  สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
ประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าบางพระดีเด่น ประจำ ปี2562 สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Word (อ่าน 805)28-09-2563
ประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าบางพระดีเด่น ประจำ ปี2562 สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก PDF (อ่าน 764)22-09-2563
ประกาศสมาคมศิษย์เก่าบางพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ การดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าบางพระ ประจำปี 2562 (อ่าน 808)22-09-2563
  ประกาศ     
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง นโยบาย มาตรการในการป้องกัน และการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 15 (อ่าน 23)04-01-2565  
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง นโยบาย มาตรการในการป้องกัน และการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 14 (อ่าน 60)17-11-2564
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง นโยบาย มาตรการในการป้องกัน และการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 13 (อ่าน 67)01-11-2564
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง นโยบาย มาตรการในการป้องกัน และการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 (อ่าน 82)19-10-2564
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง นโยบาย มาตรการในการป้องกัน และการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11 (อ่าน 789)30-09-2564
  ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ     
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร หัวข้อ การแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า (อ่าน 781)13-09-2564
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร หัวข้อ การให้น้ำอัตโนมัติ (อ่าน 794)13-09-2564
ผลการพิจารณางานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 758)13-01-2564
แบบขออนุมัติรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและระดับนานาชาติ (อ่าน 761)29-10-2563
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปี 2564 (อ่าน 786)28-08-2562
  คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ     
(2565) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมต้นกล้าเกษตรราชมงคลตะวันออก กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 (อ่าน 1,355)12-01-2565  
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัมมนางานวิจัยประมง ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ครั้งที่ 1 (อ่าน 16)29-12-2564
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (อ่าน 18)24-12-2564
เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษา และประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) (อ่าน 40)17-12-2564
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานนอกเวลาราชการ งานแนะแนวการศึกษา และประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 37)17-12-2564
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 16)07-01-2565  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 26)19-11-2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนงานฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ) (อ่าน 25)19-11-2564
ให้บุคลากรเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ โครงการนิทรรศการด้านวิชาการ งานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2562 (อ่าน 356)17-12-2562
ให้บุคลากรเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ โครงการนิทรรศการด้านวิชาการ (กิจกรรมที่ 4 นิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร) (อ่าน 737)17-12-2562
  หนังสือเวียน     
หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนมกราคม) (อ่าน 16)05-01-2565  
หนังสือแจ้งเวียน ประจำปี 2564 (เดือนธันวาคม) (อ่าน 32)08-12-2564
หนังสือแจ้งเวียน ประจำปี 2564 (เดือนพฤศจิกายน) (อ่าน 69)05-11-2564
หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนตุลาคม)  (อ่าน 105)04-10-2564
หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกันยายน) (อ่าน 789)03-09-2564
  เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ     
Download คลิปการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนตำรา/หนังสือและหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน (Plagiarism)”  (อ่าน 782)07-09-2564
การเขียนโครงการวิจัยอย่างไร เพื่อให้ได้รับทุน (อ่าน 759)28-03-2564
การเขียนข้อเสนอการวิจัย (อ่าน 38,284)28-03-2564
การประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์ (อ่าน 751)28-03-2564
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 737)26-09-2561
  Internal Quality Audit agriculture and natural resources     
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 745)27-04-2564
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 739)27-04-2564
รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ (SAR : Self Assessment Report) (อ่าน 915)20-10-2563
  Download File     
(ระดับมหาวิทยาลัย) ขอเบิกค่าใช้จ่าย (PDF) (อ่าน 768)07-07-2564
(ระดับมหาวิทยาลัย) ขอส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ (PDF) (อ่าน 748)07-07-2564
(กองคลัง) สัญญายืมเงิน (อ่าน 748)13-01-2564
แบบฟอร์ม แนวทางปฏิบัติการเรียนการสอน ในสถานการณ์ โควิด 19 (อ่าน 746)02-07-2563
คู่มือการใช้งาน zoom (อ่าน 774)14-04-2563
 
" target="_blank">


ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 149  
เข้าชมเดือนนี้ : 22,719  
เข้าชมปีนี้ : 22,719  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 734,182  


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.