ค้นหา:
 
 
  นโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ     
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 64 (อ่าน 698)21-06-2564
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี64 (อ่าน 73)21-06-2564
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 64 (อ่าน 704)21-06-2564
แผนยุทธศาสตร์ ปี 63-65 ทบทวน 64 (อ่าน 698)21-06-2564
แผนยุทธศาสตร์ ปี 63-65 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 701)20-04-2563
  OKR (Objective & Key result)     
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตาม OKRs ประจำปี 2563 (อ่าน 704)04-01-2564
OKR รายบุคคลของคณาจารย์ (อ่าน 699)04-01-2564
OKR สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี (อ่าน 700)04-01-2564
OKR สาขาวิชาประมง (อ่าน 700)04-01-2564
OKR สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 699)04-01-2564
  ระเบียบ-ข้อบัง-ประกาศ และใบคำร้องต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต     
1. ประกาศกระทรวง-เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2558 (อ่าน 700)11-11-2563
2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 (อ่าน 696)11-11-2563
3. ข้อบังคับฯ-การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา-พ.ศ.-2561 (อ่าน 697)11-11-2563
4. ระเบียบฯ-การบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2563 (อ่าน 706)11-11-2563
5. ประกาศ-การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2550 (อ่าน 699)11-11-2563
  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา     
การจัดกิจกรรม มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 (อ่าน 705)
การมอบ เอกสารรับรองการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร มทร.ตะวันออก (อ่าน 704)
มอบโล่รางวัลให้แก่สมาชิกชมรมสิ่งแวดล้อม RMUTTO Green Brapra (อ่าน 699)
มอบโล่รางวัลให้แก่สมาชิกชมรมสิ่งแวดล้อม RMUTTO Green Brapra ...
พิธีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการปลูกพืชแซม ในสวนยางพารา (อ่าน 699)
  ประชาสัมพันธ์     
ปฏิทินการรับสมัครและคัดลเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS65 (อ่าน 733)01-10-2564
ปฏิทินการรับสมัครและคัดลเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปวช.ปวส ประจำปี 2565 (อ่าน 706)01-10-2564
กำหนดการแจกเครื่องแท็บเล็ตสำหรับนักศึกษา (อ่าน 697)15-06-2564
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ (อ่าน 699)07-05-2564
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.สหภัทร ชลาชัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์“  (อ่าน 696)25-01-2564
  จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ     
จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน วิถีเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง (อ่าน 717)
ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ...
จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน การผ่อนคลายกับสวนคนเมือง  (อ่าน 705)
จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มทร.ตะวันออก ตอน การผ่อนคลายกับสวนคนเมือง สนใจอ่านเพิ่มเติมที่ https://anyflip.com/obti/anpm ...
จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน ไมโครพลาสติก ภัยใกล้ตัว จากทะเลสู่อาหาร (อ่าน 704)
จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน 2021 เทรนด์สวนแบบไหนสไตส์คุณ (อ่าน 719)
จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน 2021 เทรนด์สวนแบบไหนสไตส์คุณ ...
  สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
ประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าบางพระดีเด่น ประจำ ปี2562 สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Word (อ่าน 703)28-09-2563
ประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าบางพระดีเด่น ประจำ ปี2562 สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก PDF (อ่าน 698)22-09-2563
ประกาศสมาคมศิษย์เก่าบางพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ การดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าบางพระ ประจำปี 2562 (อ่าน 707)22-09-2563
  ประกาศ     
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง นโยบาย มาตรการในการป้องกัน และการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11 (อ่าน 706)30-09-2564
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง นโยบาย มาตรการในการป้องกัน และการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10 (อ่าน 701)30-09-2564
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง นโยบาย มาตรการในการป้องกัน และการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9 (อ่าน 698)01-09-2564
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง นโยบาย มาตรการในการป้องกัน และการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8 (อ่าน 696)20-08-2564
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง นโยบาย มาตรการในการป้องกัน และการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 (อ่าน 697)05-08-2564
  ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ     
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร หัวข้อ การแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า (อ่าน 702)13-09-2564
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร หัวข้อ การให้น้ำอัตโนมัติ (อ่าน 700)13-09-2564
ผลการพิจารณางานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 698)13-01-2564
แบบขออนุมัติรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและระดับนานาชาติ (อ่าน 701)29-10-2563
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปี 2564 (อ่าน 702)28-08-2562
  คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ     
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (อ่าน 14)07-10-2564  
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (อ่าน 12)07-10-2564  
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 11)04-10-2564  
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานนอกเวลาราชการ (อ่าน 12)04-10-2564  
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (อ่าน 18)04-10-2564  
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
ให้บุคลากรเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ โครงการนิทรรศการด้านวิชาการ งานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2562 (อ่าน 308)17-12-2562
ให้บุคลากรเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ โครงการนิทรรศการด้านวิชาการ (กิจกรรมที่ 4 นิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร) (อ่าน 698)17-12-2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดคัดเลือกกระบือปลักไทย ตามอัตลักษณ์ควายชลบุรี (เพิ่มเติม) (อ่าน 698)12-12-2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดแข่งขัน งานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2562 (แข่งขันทักษะทางเกษตรกลวิธานฯ) (อ่าน 698)12-12-2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสวนนานวัตกรรมการผลิตแตงโมไร้เมล็ดปลอดสารพิษเพื่อความยั่งยืนของชุมชน งานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2562 (อ่าน 695)12-12-2562
  หนังสือเวียน     
หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกันยายน) (อ่าน 697)03-09-2564
หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนสิงหาคม) (อ่าน 702)06-08-2564
หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกรกฎาคม) (อ่าน 701)09-07-2564
หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมิถุนายน) (อ่าน 717)01-06-2564
หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนพฤษภาคม) (อ่าน 700)06-05-2564
  เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ     
Download คลิปการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนตำรา/หนังสือและหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน (Plagiarism)”  (อ่าน 702)07-09-2564
การเขียนโครงการวิจัยอย่างไร เพื่อให้ได้รับทุน (อ่าน 703)28-03-2564
การเขียนข้อเสนอการวิจัย (อ่าน 6,354)28-03-2564
การประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์ (อ่าน 696)28-03-2564
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 697)26-09-2561
  Internal Quality Audit agriculture and natural resources     
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 699)27-04-2564
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 700)27-04-2564
รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ (SAR : Self Assessment Report) (อ่าน 756)20-10-2563
  Download File     
(ระดับมหาวิทยาลัย) ขอเบิกค่าใช้จ่าย (PDF) (อ่าน 697)07-07-2564
(ระดับมหาวิทยาลัย) ขอส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ (PDF) (อ่าน 696)07-07-2564
(กองคลัง) สัญญายืมเงิน (อ่าน 701)13-01-2564
แบบฟอร์ม แนวทางปฏิบัติการเรียนการสอน ในสถานการณ์ โควิด 19 (อ่าน 700)02-07-2563
คู่มือการใช้งาน zoom (อ่าน 702)14-04-2563
 
" target="_blank">


ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 380  
เข้าชมเดือนนี้ : 26,977  
เข้าชมปีนี้ : 159,652  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 584,625  


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.