รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพล แจ่มสวัสดิ์
ตำแหน่ง :   หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ประเภท :   คณะผู้บริหาร