วีดีทัศน์ กิจกรรมนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

Video Student Activities Faculty of Agriculture and Natural Resources.

กิจกรรม เกี่ยวข้าว ประจำปี 2564
4:25

Rice Harvest Activities Faculty of Agriculture and Natural Resources 2021.

กิจกรรมปล่อยปลา ออนไลน์ ในโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ Agri RMUTTO  6:15

Online fish release activities in the project we do good deeds with the heart Agri RMUTTO.

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 โดย รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ 7:25

Welcome new students for the year 2021 by Associate Professor Praprut Promsomboon, Dean of the Faculty of Agriculture and Natural Resources.

กิจกรรมโครงการ “วันเก็บเกี่ยวข้าว” คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  2:50

Project activity “Rice Harvest Day” Faculty of Agriculture and Natural Resources.

กิจกรรมปลูกป่า ออนไลน์ ในโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ Agri RMUTTO  26:53

Reforestation activities online in the project we do good deeds with the heart Agri RMUTTO.

กิจกรรมดำนา ประจำปี 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 3:20

Activities for the year 2021, Faculty of Agriculture and Natural Resources Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

ยุวเกษตรกร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   4:23

Young Farmers, Faculty of Agriculture and Natural Resources Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

โครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ Agri RMUTTO  2:32

Project We do good deeds from the heart Faculty of Agriculture and Natural Resources.