คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

Dr.Patama Thumdee

อ.ดร.ปัทมา ธรรมดี

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

Assoc. Praprut Promsomboon

รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

Dr.Surangkana Suklerd

อ.ดร.สุรางคนา สุขเลิศ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.
Asst.Dr.Thanidchaya Puthmee

ผศ.ดร.ธนิตชยา พุทธมี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

ผู้ช่วยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

Asst.Siriwan Khidprasert

ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ

ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารงานฟาร์ม

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.
Asst.Dr.Ratanakorn Kitsanachandee

ผศ.ดร.รัตนากร กฤษณชาญดี

ผู้ช่วยคณบดีด้านวางแผนและพัฒนา

Asst.Saranya Rakseree

ผศ.ศรัณยา รักเสรี

ผู้ช่วยคณบดีด้านประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.