ค้นหา:
 
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ค้นหาข่าว :
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นายสุขเกษม) (อ่าน 4) 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นายบุญนี) (อ่าน 3) 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (อ่าน 4) 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบและสร้างสรรค์ภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) (อ่าน 12) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 2 อบรมการพัฒนาอาชีพสู่รากแก้วชุมชน ครั้งที่ 3 (อ่าน 13) 
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาอาชีพสู่รากแก้วชุมชน ครั้งที่ 2 (อ่าน 14) 
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาอาชีพสู่รากแก้วชุมชน ครั้งที่ 1 (อ่าน 10) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 2 พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (อ่าน 27) 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ * (อ่าน 25) 
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานดำเนินโครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ (อ่าน 19) 
แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งดำเนินโครงการแข่งขันทักษะเกษตรราชมงคล (เพิ่มเติม) (อ่าน 26) 
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานนอกเวลาราชการ (อ่าน 18) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะเครื่องจักรกลการเกษตร (อ่าน 15) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ พื้นที่เป้าหมาย : ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง * (อ่าน 9) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 10) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างทักษะนักศึกษาผู้ประกอบการอนุบาลลูกกุ้ง (อ่าน 11) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทักษะการว่ายน้ำ (อ่าน 21) 
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์จำหน่ายผลผลิตงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 11) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะเกษตรราชมงคล (อ่าน 24) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน (อ่าน 17) 
มีข้อมูลทั้งหมด  610  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.