ค้นหา:
 
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ค้นหาข่าว :
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (อ่าน 24) 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (อ่าน 23) 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 21) 
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานนอกเวลาราชการ (อ่าน 24) 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (อ่าน 28) 
แต่งต้ังผู้ช่วยคณบดี (ด้านวางแผนและพัฒนา) (อ่าน 703) 
แต่งต้ังผู้ช่วยคณบดี (ด้านการบริหารงานฟาร์ม) (อ่าน 703) 
แต่งต้ังผู้ช่วยคณบดี (ด้านแนะแนว ประชาสัมพันธ์ และกิจการนักศึกษา) (อ่าน 16) 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (นายณัฐวุฒิ หมอยาดี) (อ่าน 701) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการการเพิ่มผลผลิตผลิตผลเกษตร ภายใต้ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (อ่าน 28) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ภายใต้ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (อ่าน 699) 
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “สานสัมพันธ์ที่ดีเพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร“ ผ่านระบบออนไลน์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 702) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ (อ่าน 701) 
แต่งตั้งคณะทํางานโครงการปลูกฟ้าทะลายโจรสู้ภัยโควิด-๑๙ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 697) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเกษตรสัมพันธ์ “Agri freshy Night” (อ่าน 45) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 2 การติดตามและประเมินผลสำเร็จของการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 695) 
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินโครงการเข้าร่วมสืบสานประเพณีปลูกข้าวและภูมิปัญญาการปลูกข้าว (อ่าน 696) 
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 697) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 2 วันดำนาปลูกข้าว ภายใต้ โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย (อ่าน 33) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษา และประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 697) 
มีข้อมูลทั้งหมด  655  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน ลำไยเถา
     

     วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
     รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ (เกษตรบางพระ) มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ คิดประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายการบริหารงานฟาร์ม และ อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์ ได้เข้าร่วมปลูกต้นไม้ ในงาน “ ๒๑ ตุลาคม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ “ โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดชลบุรี ร่วมปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี

     เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการ “การปลูกพืชสมุนไพรใน ระบบการปลูกพืชร่วมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร“
     รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ (เกษตรบางพระ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการ “การปลูกพืชสมุนไพรใน ระบบการปลูกพืชร่วมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร“ โดยความร่วมมือ ของ 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี กลุ่ม บริษัทไทยอีสเทิร์นกรุ๊ปจำกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะ แพทย์แผนไทย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุมสำนักงาน เกษตรและสหกรณ์ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.