ค้นหา:
 
 
  นโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ     
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 64 (อ่าน 80)21-06-2564
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี64 (อ่าน 60)21-06-2564
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 64 (อ่าน 50)21-06-2564
แผนยุทธศาสตร์ ปี 63-65 ทบทวน 64 (อ่าน 59)21-06-2564
แผนยุทธศาสตร์ ปี 63-65 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 327)20-04-2563
  OKR (Objective & Key result)     
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตาม OKRs ประจำปี 2563 (อ่าน 204)04-01-2564
OKR รายบุคคลของคณาจารย์ (อ่าน 196)04-01-2564
OKR สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี (อ่าน 181)04-01-2564
OKR สาขาวิชาประมง (อ่าน 228)04-01-2564
OKR สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 178)04-01-2564
  ระเบียบ-ข้อบัง-ประกาศ และใบคำร้องต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต     
1. ประกาศกระทรวง-เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2558 (อ่าน 144)11-11-2563
2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 (อ่าน 137)11-11-2563
3. ข้อบังคับฯ-การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา-พ.ศ.-2561 (อ่าน 143)11-11-2563
4. ระเบียบฯ-การบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2563 (อ่าน 158)11-11-2563
5. ประกาศ-การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2550 (อ่าน 142)11-11-2563
  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา     
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย (อ่าน 19)  
ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมที่2 วันดำนาปลูกข้าว  (อ่าน 44)
ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมที่2 วันดำนาปลูกข้าว ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ...
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรม ทำบุญคณะฯ ประจำปี 2564 (อ่าน 60)
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรม ทำบุญคณะฯ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อความเป็นสิริมงคล ความสามัคคีสมานฉันท์ ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเกษตรศาตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 2. เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนความร่วมมือ ร่วมแรงกัน 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมร่วมกันของบุคลากรอันเป็นประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ อีกท้งยังเป็นส่วนร่วมในการทํานุบํารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ...
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้ารับรางวัล Person of the Year 2021 “รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี“ ประจำปี 2564 สาขา “บริหารและพัฒนาองค์กร จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย“ (อ่าน 75)
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้ารับรางวัล Person of the Year 2021 “รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี“ ประจำปี 2564 สาขา “บริหารและพัฒนาองค์กร จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย“ ...
  ประชาสัมพันธ์     
กำหนดการแจกเครื่องแท็บเล็ตสำหรับนักศึกษา (อ่าน 66)15-06-2564
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ (อ่าน 97)07-05-2564
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.สหภัทร ชลาชัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์“  (อ่าน 164)25-01-2564
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธนิตชยา พุทธมี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์“  (อ่าน 152)25-01-2564
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.นฤมล บุญกระจ่าง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์“ สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน (อ่าน 166)15-01-2564
  จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ     
จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน วิถีเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง (อ่าน 32)
ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ...
จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน การผ่อนคลายกับสวนคนเมือง  (อ่าน 98)
จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มทร.ตะวันออก ตอน การผ่อนคลายกับสวนคนเมือง สนใจอ่านเพิ่มเติมที่ https://anyflip.com/obti/anpm ...
จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน ไมโครพลาสติก ภัยใกล้ตัว จากทะเลสู่อาหาร (อ่าน 181)
จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน 2021 เทรนด์สวนแบบไหนสไตส์คุณ (อ่าน 170)
จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน 2021 เทรนด์สวนแบบไหนสไตส์คุณ ...
  สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
ประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าบางพระดีเด่น ประจำ ปี2562 สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Word (อ่าน 256)28-09-2563
ประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าบางพระดีเด่น ประจำ ปี2562 สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก PDF (อ่าน 266)22-09-2563
ประกาศสมาคมศิษย์เก่าบางพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ การดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าบางพระ ประจำปี 2562 (อ่าน 207)22-09-2563
  ประกาศ     
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง นโยบาย มาตรการในการป้องกัน และการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9 (อ่าน 23)01-09-2564
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง นโยบาย มาตรการในการป้องกัน และการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8 (อ่าน 23)20-08-2564
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง นโยบาย มาตรการในการป้องกัน และการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 (อ่าน 33)05-08-2564
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ ต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 55)20-07-2564
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง นโยบาย มาตรการในการป้องกัน และการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6 (อ่าน 57)23-06-2564
  ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ     
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร หัวข้อ การแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า (อ่าน 11)13-09-2564  
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร หัวข้อ การให้น้ำอัตโนมัติ (อ่าน 8)13-09-2564  
ผลการพิจารณางานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 151)13-01-2564
แบบขออนุมัติรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและระดับนานาชาติ (อ่าน 212)29-10-2563
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปี 2564 (อ่าน 1,002)28-08-2562
  คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ     
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (นายณัฐวุฒิ หมอยาดี) (อ่าน 6)08-09-2564  
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการการเพิ่มผลผลิตผลิตผลเกษตร ภายใต้ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (อ่าน 17)03-09-2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ภายใต้ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (อ่าน 16)01-09-2564
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “สานสัมพันธ์ที่ดีเพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร“ ผ่านระบบออนไลน์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 28)24-08-2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ (อ่าน 19)24-08-2564
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
ให้บุคลากรเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ โครงการนิทรรศการด้านวิชาการ งานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2562 (อ่าน 295)17-12-2562
ให้บุคลากรเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ โครงการนิทรรศการด้านวิชาการ (กิจกรรมที่ 4 นิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร) (อ่าน 274)17-12-2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดคัดเลือกกระบือปลักไทย ตามอัตลักษณ์ควายชลบุรี (เพิ่มเติม) (อ่าน 282)12-12-2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดแข่งขัน งานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2562 (แข่งขันทักษะทางเกษตรกลวิธานฯ) (อ่าน 270)12-12-2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสวนนานวัตกรรมการผลิตแตงโมไร้เมล็ดปลอดสารพิษเพื่อความยั่งยืนของชุมชน งานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2562 (อ่าน 275)12-12-2562
  หนังสือเวียน     
หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกันยายน) (อ่าน 18)03-09-2564
หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนสิงหาคม) (อ่าน 38)06-08-2564
หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกรกฎาคม) (อ่าน 40)09-07-2564
หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมิถุนายน) (อ่าน 64)01-06-2564
หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนพฤษภาคม) (อ่าน 73)06-05-2564
  เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ     
Download คลิปการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนตำรา/หนังสือและหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน (Plagiarism)”  (อ่าน 75)07-09-2564  
การเขียนโครงการวิจัยอย่างไร เพื่อให้ได้รับทุน (อ่าน 148)28-03-2564
การเขียนข้อเสนอการวิจัย (อ่าน 106)28-03-2564
การประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์ (อ่าน 103)28-03-2564
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 454)26-09-2561
  Internal Quality Audit agriculture and natural resources     
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 76)27-04-2564
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 78)27-04-2564
รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ (SAR : Self Assessment Report) (อ่าน 350)20-10-2563
  Download File     
(ระดับมหาวิทยาลัย) ขอเบิกค่าใช้จ่าย (PDF) (อ่าน 61)07-07-2564
(ระดับมหาวิทยาลัย) ขอส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ (PDF) (อ่าน 53)07-07-2564
(กองคลัง) สัญญายืมเงิน (อ่าน 139)13-01-2564
แบบฟอร์ม แนวทางปฏิบัติการเรียนการสอน ในสถานการณ์ โควิด 19 (อ่าน 194)02-07-2563
คู่มือการใช้งาน zoom (อ่าน 347)14-04-2563
 
" target="_blank">


ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 434  
เข้าชมเดือนนี้ : 10,952  
เข้าชมปีนี้ : 127,190  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 552,170  


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.