ค้นหา:
 
   คณะผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์
  ตำแหน่ง : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ดร.ปัทมา ธรรมดี
  ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
ดร.ธนิตชยา พุทธมี
  ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สู้ศึก ศิลป์จารุ
  ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
นางสาววชิราภรณ์ เรือนแป้น
  ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สู้ศึก ศิลป์จารุ
  ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
นางศรัณยา รักเสรี
  ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาประมง
นางสาววณาลี ศักดิ์สุริยผดุง
  ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ดร.รัตติกาล เสนน้อย
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา
นายวิชิต เกตุพงษ์พันธุ์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการบริหารงานฟาร์ม
ดร.นัจภัค สุขสวัสดิ์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานแนะแนว ประชาสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ
ดร.สหภัทร ชลาชัย
  ตำแหน่ง : หัวหน้างานฝ่ายกิจการนักศึกษา
มีข้อมูลทั้งหมด  12  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     แนะแนว โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี
     แนะแนว โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี

     ประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดเทอม ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
     

     ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2562
     ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2562  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.