ค้นหา:
 
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ค้นหาข่าว :
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างทักษะนักศึกษาผู้ประกอบการอนุบาลลูกกุ้ง (อ่าน 17) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทักษะการว่ายน้ำ (อ่าน 31) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะเกษตรราชมงคล (อ่าน 36) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน (อ่าน 27) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 การอบรมระบบฟาร์มสัตว์เชิงอุตสาหกรรม (อ่าน 27) 
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “สร้างผู้ประกอบการ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ“ (อ่าน 25) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน (อ่าน 30) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน ภายใต้ โครงการพัฒนาหลักสูตรการเกษตรก้าวหน้า (อ่าน 32) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี พ.ศ.2564 (อ่าน 39) 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาประมง (อ่าน 31) 
แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 48) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มรายได้ ให้แก่ชุมชนบางพระ (อ่าน 52) 
(2564) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรองรับการเติบโตของ AEC  (อ่าน 78) 
(2564) แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 69) 
(2564) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน (อ่าน 67) 
(2564) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (อ่าน 69) 
(2564) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบการจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัย (อ่าน 102) 
(2564) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบการจัดการความรู้ (KM) ด้านการผลิตบัณฑิต  (อ่าน 92) 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (อ่าน 48) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  (อ่าน 70) 
มีข้อมูลทั้งหมด  614  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มทร.ตะวันออก ตอน การผ่อนคลายกับสวนคนเมือง
     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มทร.ตะวันออก ตอน การผ่อนคลายกับสวนคนเมือง สนใจอ่านเพิ่มเติมที่ https://anyflip.com/obti/anpm

     ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่
     

     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติตอน ไมโครพลาสติก ภัยใกล้ตัว จากทะเลสู่อาหาร
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.