ค้นหา:
 
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ค้นหาข่าว :
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นายบุญนี) (อ่าน 34) 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (อ่าน 41) 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบและสร้างสรรค์ภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) (อ่าน 49) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 2 อบรมการพัฒนาอาชีพสู่รากแก้วชุมชน ครั้งที่ 3 (อ่าน 52) 
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาอาชีพสู่รากแก้วชุมชน ครั้งที่ 2 (อ่าน 53) 
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาอาชีพสู่รากแก้วชุมชน ครั้งที่ 1 (อ่าน 50) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 2 พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (อ่าน 74) 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ * (อ่าน 58) 
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานดำเนินโครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ (อ่าน 60) 
แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งดำเนินโครงการแข่งขันทักษะเกษตรราชมงคล (เพิ่มเติม) (อ่าน 78) 
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานนอกเวลาราชการ (อ่าน 61) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะเครื่องจักรกลการเกษตร (อ่าน 48) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ พื้นที่เป้าหมาย : ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง * (อ่าน 37) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 46) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างทักษะนักศึกษาผู้ประกอบการอนุบาลลูกกุ้ง (อ่าน 44) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทักษะการว่ายน้ำ (อ่าน 50) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะเกษตรราชมงคล (อ่าน 71) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน (อ่าน 46) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 การอบรมระบบฟาร์มสัตว์เชิงอุตสาหกรรม (อ่าน 52) 
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “สร้างผู้ประกอบการ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ“ (อ่าน 54) 
มีข้อมูลทั้งหมด  628  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.